Sym­po­si­um Groen, groe­ner, groenst

Uit weten­schap­pe­lijk onder­zoek blijkt dat groen een posi­tief effect heeft op ons wel­be­vin­den en onze gezond­heid. Groen en dag­licht vita­li­se­ren, ver­la­gen stress en ziek­te­ver­zuim, we wor­den er fit­ter, cre­a­tie­ver en aler­ter door. De posi­tie­ve uit­stra­ling, de akoes­ti­sche kwa­li­tei­ten en opvang van fijn­stof zijn belang­rij­ke eigen­schap­pen van groen. Om de ken­nis van de groen­sec­tor en de kun­de van ont­wer­pers en bou­wers bij­een te bren­gen, orga­ni­se­ren BNA Onder­zoek en Bou­wen met Groen en Glas op don­der­dag 10 novem­ber 2011 het sym­po­si­um Groen, groe­ner, groenst.

Hoe­wel de toe­ge­voeg­de waar­de van groen op, aan en in gebou­wen steeds meer wordt erkend, wor­den de moge­lijk­he­den die groen biedt in de dage­lijk­se prak­tijk nog onvol­doen­de benut. Het inte­gre­ren van dag­licht en groen in gebou­wen vraagt spe­ci­fie­ke ken­nis en een sec­tor­over­stij­gen­de bena­de­ring. De ken­nis­kloof tus­sen de groen- en bouw­sec­tor is ech­ter nog groot. Het suc­ces­vol inte­gre­ren van groen in, op en aan gebou­wen vraagt om een inte­graal totaal­con­cept, waar­bij reke­ning wordt gehou­den met de bouw­kun­di­ge rand­voor­waar­den en een goe­de ver­zor­ging na rea­li­sa­tie.

Syn­er­gie, samen­wer­king en ken­nis­de­ling tus­sen de bouw- en de agro­sec­tor is dan ook een voor­waar­de voor suc­ces­vol groen.

 

Focus op ken­nis­over­dracht en ken­nis­de­ling
BNA Onder­zoek en het pro­gram­ma Bou­wen met Groen en Glas slaan de han­den in elkaar en orga­ni­se­ren op 10 novem­ber 2011 het sym­po­si­um Groen, groe­ner, groenst voor archi­tec­ten, bou­wers en groen­voor­zie­ners. Tij­dens dit sym­po­si­um ligt de focus op ken­nis­over­dracht en ken­nis­de­ling. Ken­nis over groen­toe­pas­sin­gen is op dit moment voor­al aan­we­zig in de groen­sec­tor, en nog niet goed toe­gan­ke­lijk voor archi­tec­ten, advi­seurs en bou­wers. Het aan­rei­ken, ver­bin­den en delen van spe­ci­fie­ke ken­nis op dit gebied is een nood­za­ke­lij­ke voor­waar­de om tot nieu­we busi­ness­mo­del­len te komen en groen een seri­eu­ze rol te laten spe­len in het bouw- en ont­werp­pro­ces.

Bekijk hier het pro­gram­ma »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.