Inter­na­ti­o­nal Peo­p­le Plant Sym­po­si­um 2012

Op 6, 7 en 8 sep­tem­ber 2012 vindt het 11de Inter­na­ti­o­nal Peo­p­le Plant Sym­po­si­um (IPPS 2012) plaats met als the­ma: “Diver­si­ty: Toward a new Visi­on of Natu­re”.

Dit drie­daag­se sym­po­si­um vindt elke twee jaar plaats en werd in 2010 in Cana­da gehou­den. Voor het eerst komt het sym­po­si­um naar Euro­pa en wel naar Neder­land. De ver­wach­ting is dat er cir­ca 250 deel­ne­mers aan­we­zig zul­len zijn. Doel van het sym­po­si­um is het cre­ë­ren van een plat­form voor pro­fes­si­o­nals, (tuin-)therapeuten, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­ten, trainers/coaches, psy­cho­lo­gen, stads­tuin­ders, zorg­boe­ren, weten­schap­pers, oplei­dings­in­sti­tu­ten en het bedrijfs­le­ven om een inter­na­ti­o­naal per­spec­tief te ont­wik­ke­len op het gebied van de rela­tie tus­sen mens, natuur en gezond­heid.

Key­no­te spea­kers
Als key­no­te spea­kers ver­wel­ko­men wij Agnes van den Berg, Bram van de Klun­dert, Wil­lem Beek­man, Peter Mer­ry, Mat­thijs Schou­ten en Jer­win Tho­len.

Het sym­po­si­um zal een dyna­mi­sche en kleur­rij­ke erva­ring zijn in woord en beeld met pre­sen­ta­ties, lezin­gen, dis­cus­sies en work­shops. Het sym­po­si­um biedt een cul­tu­reel pro­gram­ma, een pre-con­fe­ren­ce tour en een dag­tic­ket voor Flo­ri­a­de 2012.

Voor het sym­po­si­um zijn wereld­wijd men­sen uit ver­schil­len­de en aan­gren­zen­de dis­ci­pli­nes uit­ge­no­digd om hun werk op het gebied van onder­zoek, metho­diek, model­len en casu­ïs­tiek met betrek­king tot de rela­tie tus­sen mens en natuur voor het voet­licht te bren­gen.

De loca­tie en accom­mo­da­tie van IPPS 2012 op Kas­teel ‘De Ber­ckt’, slechts 8 km van de Flo­ri­a­de, en biedt een natuur­lij­ke omge­ving om samen in gesprek te gaan.

Aan­mel­den
De inschrij­ving voor het sym­po­si­um is geo­pend en aan­mel­den is moge­lijk via IPPS2012.com.