Sym­po­si­um over de effec­ten van elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling op bomen

Onbe­ken­de aan­tas­tin­gen aan bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving komen in toe­ne­men­de mate voor. Het gaat bij­voor­beeld om vlek­ken, ver­kleu­rin­gen, bloe­din­gen, bast­knob­bels en afster­ving van weef­sel. Een dui­de­lij­ke bio­lo­gi­sche oor­zaak is tot nog toe niet gevon­den. Uit een eer­ste labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek door Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty komt naar voren dat elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling moge­lijk nega­tief effect heeft op de gezond­heid van bomen.  Op vrij­dag 18 febru­a­ri 2011 orga­ni­seert Bomen­cen­trum Neder­land in het Groe­ne Pavil­joen in Baarn het eer­ste sym­po­si­um over dit onder­werp.

“Met het sym­po­si­um wil­len we dit belang­rij­ke onder­werp op de kaart te zet­ten. Het pro­bleem doet zich nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal voor. Het is belang­rijk ken­nis te delen met elkaar. Daar­naast plei­ten we voor ver­volg­on­der­zoek op gro­te schaal, want dat is zeer zeker nodig,” aldus orga­ni­sa­tor Hans R. Blok­zijl. Bij wij­ze van eer­ste ini­ti­a­tief daar­toe wordt per deel­ne­mer € 50,- van het inschrijf­geld gere­ser­veerd voor onder­zoeks­doel­ein­den. 

Alp­hen aan den Rijn
Mede-ini­ti­a­tief­ne­mer van het sym­po­si­um is de Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn. Blok­zijl licht toe: “Het is alle­maal zo’n 5 jaar gele­den in bewe­ging geko­men toen in Alp­hen aan den Rijn tij­dens een con­tro­le op kas­tan­je­ziek­te bleek dat ande­re boom­soor­ten vreem­de knob­bels aan de bast hadden.”

Nader onder­zoek
De gemeen­te liet op ini­ti­a­tief van beleids­me­de­wer­ker Groen Niek van ’t Wout de onbe­ken­de ziek­te­ver­schijn­se­len aan de bomen nader onder­zoe­ken. Onder lei­ding van dr. André A.M. van Lam­me­ren, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Leer­stoel­groep Plan­ten­cel­bi­o­lo­gie, ver­richt­te Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty in de afge­lo­pen jaren onder­zoek naar de onbe­ken­de en onbe­gre­pen boom­aan­tas­tin­gen. Het onder­zoek naast bast­knob­bels breid­de zich uit met onder­zoek naar bast­stre­pen, bast­scheu­ren, ver­kleu­rin­gen en het effect van epi­fy­ten zoals schim­mels en korst­mos­sen. Uit deze onder­zoe­ken kwam geen bio­lo­gi­sche oor­zaak naar voren. Ook werd onder­zoek ver­richt naar effec­ten van lucht­ver­ont­rei­ni­ging en het toe­ne­mend aan­tal bron­nen van elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling, zoals zend­mas­ten. Essen, bomen die in de ste­de­lij­ke omge­ving in toe­ne­men­de mate last heb­ben van groei­ver­sto­rin­gen, ble­ken in een kweek­cel met zoge­naam­de wifi access points ver­kleu­rin­gen en afster­ving van bla­de­ren te ver­to­nen. De onder­zoe­kers wil­len het onder­zoek ver­der uit­brei­den en ver­die­pen.

Spre­kers
Het sym­po­si­um biedt weten­schap­pe­lijk gefun­deer­de infor­ma­tie. Gere­nom­meer­de nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le spre­kers geven tij­dens deze bij­een­komst over dit onder­werp boei­en­de pre­sen­ta­ties over de effec­ten van elek­tro­mag­ne­ti­sche vel­den en lucht­ver­ont­rei­ni­ging op bomen. 

Hier vindt u meer infor­ma­tie over het pro­gram­ma en de spre­kers. Tevens kunt u zich hier regi­stre­ren voor deel­na­me »