Sym­po­si­um ‘Bomen en stra­ling’ druk bezocht

Het Groe­ne Pavil­joen in Baarn was afge­lo­pen vrij­dag nau­we­lijks groot genoeg voor alle belang­stel­len­den voor het eer­ste sym­po­si­um over het effect van elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling op bomen.

Spre­kers uit de boom­kwe­ke­rij, het gemeen­te­lijk groen­be­heer en de weten­schap deel­den hun ken­nis en erva­rin­gen met onbe­ken­de boom­aan­tas­tin­gen en de rol die elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling daar­bij zou kun­nen spe­len.

 

 

 

Het onom­sto­te­lij­ke bewijs dat zend­mas­ten bast­knob­bels ver­oor­za­ken gaf het sym­po­si­um niet. Wel bleek dat ver­schil­len­de weten­schap­pers in Neder­land, Frank­rijk, Duits­land en Enge­land ster­ke aan­wij­zin­gen heb­ben dat elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling nega­tie­ve effec­ten op bomen heeft. De scha­de vari­eert van blad­ver­bran­ding, afwij­kin­gen op de bast, groei­afwij­kin­gen en het ver­sto­ren van de bio­lo­gi­sche klok waar­door bomen hun blad op onge­pas­te tij­den wel of juist niet ver­lie­zen, tot het afster­ven van gro­te delen van de boom.

© Tuin&Landschap