Vre­des­tuin in hart­je Rot­ter­dam

In hart­je Rot­ter­dam is recent een nieu­we buurt­moes­tuin van start gegaan. De tuin heet de Vre­des­tuin en ligt in het Park Pom­pen­burg, waar de Luchtsin­gel van bureau ZUS op uit komt. In de buurt­tuin wordt getui­nierd, samen gege­ten en er wor­den work­shops en the­ma­da­gen geor­ga­ni­seerd om samen beter te wor­den in het zelf ver­bou­wen van groen­ten, aard­ap­pels, fruit, bloe­men, noot­jes enzo­voort. De oogst gaat naar de deel­ne­mers en naar opvang- en armoe­de­be­strij­dings­or­ga­ni­sa­ties zoals de voed­sel­bank en de Pau­lus­kerk.
Er is al een mooie diver­se haag aan­ge­plant, vol met plan­ten die voed­sel en habi­tat bie­den voor vogels, insec­ten, bij­en én men­sen (behal­ve habi­tat dan). Voor­dat er gezaaid gaat wor­den wordt de tuin nu eerst goed aan­ge­legd. Dat bete­kent om te begin­nen ver­hoog­de plant­bed­den maken, paad­jes gra­ven en vul­len met hout­snip­pers en veel com­post toe­voe­gen. Om het onkruid dat nu nog in de plant­bed­den groeit te onder­druk­ken wordt onder de com­post een aan­een­ge­slo­ten laag van kran­ten en kar­ton gelegd. Hier kan het onkruid niet door­heen groei­en, en het papier en kar­ton ver­teert weer na ver­loop van tijd.
Op vrij­dag van 10.00 tot 14.00 uur en op zon­dag­mid­dag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vas­te werk­mo­men­ten waar ieder­een aan mee kan doen. Meer infor­ma­tie vind je hier en hier.
Bron: De Haven­loods Noord