Groen­te oog­sten op het dak van kan­toor­ge­bouw Schie­block

Ondanks een paar groe­ne vlek­ken op de plat­te­grond, zoals het Kra­ling­se Bos, Blijdorp en het Zui­der­park, staat Rot­ter­dam toch niet echt bekend als een groe­ne gemeen­te. Maar toch doen de stad en haar inwo­ners er alles aan om het ste­de­lijk groen ook in deze ech­te werk­stad een kans te geven. Bij­voor­beeld: waar in de Rand­stad vind je het eer­ste ‘oogst­ba­re’ stads­dak, waar groen­te, fruit en krui­den wor­den ver­bouwd en honing­bij­en een pret­tig onder­ko­men vin­den? Pre­cies, in Rot­ter­dam, boven­op het kan­toor­ge­bouw Schie­block is al in 2012 de DakAk­ker aan­ge­legd.
Een inte­res­sant aspect van de DakAk­ker is, dat dit groe­ne dak nadruk­ke­lijk is bedoeld als proef­op­stel­ling, om te expe­ri­men­te­ren met de ver­schil­len­de moge­lijk­he­den van groe­ne daken.
De DakAk­ker boven­op het Schie­block maakt deel uit van het Stads­ini­ti­a­tief de Luchtsin­gel, uit­ge­dacht door archi­tec­ten­bu­reau ZUS. Die Luchtsin­gel is een hou­ten ‘lucht­brug’, bij­na 400 meter lang, waar­over men kan lopen van Rot­ter­dam Noord en het Cen­traal Sta­ti­on naar het vroe­ge­re sta­ti­on Hof­plein. De Luchtsin­gel is een poging om nieuw leven te bren­gen in het gebied rond dat voor­ma­li­ge sta­ti­on, dat sinds het ver­trek van het spoor er nog­al grauw en ver­la­ten bij lag, met lege kan­to­ren en een ver­waar­loos­de bui­ten­ruim­te.
De DakAk­ker was een idee – een van de idee­ën — van de archi­tec­ten van ZUS (Zones Urbai­nes Sen­si­bles; Ver­stan­di­ge Ste­de­lij­ke Gebie­den) in het kader van de Luchtsin­gel. Het eni­ge ande­re oogst­ba­re stads­dak van deze omvang is te vin­den in New York. De Rot­ter­dam­se ver­sie is ont­wik­keld in samen­wer­king met het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum en uit­ge­voerd door Bin­der Groen­pro­jec­ten in Poor­tu­gaal.