Enquê­te naar behoef­te lan­de­lijk net­werk stads­land­bouw

Samen met Duur­zaam Door ver­kent het Ste­den­net­werk Stads­land­bouw of allen die betrok­ken zijn bij stads­land­bouw behoef­te heb­ben hun ken­nis en erva­ring te delen. En zo ja, hoe. Gesprek­ken en bij­een­kom­sten met betrok­ke­nen zijn onder­deel van deze ver­ken­ning, even­als een onli­ne enquê­te. De uit­kom­sten van deze ver­ken­ning wor­den dit najaar bekend­ge­maakt..
Er is behoef­te pro­fes­si­o­na­li­se­ring, maar met behoud van de eigen­heid en dyna­miek. Onder de noe­mer van con­tou­ren Ken­nis­knoop­punt Stads­land­bouw ver­kent het net­werk nu wat de ken­nis­be­hoef­te is voor deze vol­gen­de stap.
De onli­ne enquê­te is te vin­den op de web­si­te van het Ste­den­net­werk Stads­land­bouw.
bron: Ste­den­net­werk Stads­land­bouw