Work­shop TEEB Stad tij­dens de Groe­ne Och­tend op Dag van de Open­ba­re Ruim­te

Op woens­dag 10 okto­ber wordt op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te de Groe­ne Och­tend geor­ga­ni­seerd. Het pro­gram­ma staat dit jaar in het teken van de stu­die TEEB Stad. TEEB staat voor The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty, dit is een inter­na­ti­o­na­le stu­die naar de eco­no­mi­sche bete­ke­nis van bio­di­ver­si­teit en eco­sys­teem­dien­sten.

Onder­zoek laat zien dat groen en water vele baten ople­ve­ren, onder ande­re lage­re zorg­kos­ten, een hoge­re waar­de van onroe­rend goed, bespa­ring op ener­gie­kos­ten en ver­min­de­ring van de kos­ten voor afvoer en zui­ve­ring van regen­wa­ter. Het doel van TEEB is om die maat­schap­pe­lij­ke baten van groen­blau­we maat­re­ge­len als van­zelf­spre­kend mee te nemen in inves­te­rings­keu­zes en besluit­vor­ming rond ruim­te­lij­ke pro­jec­ten.
In het pro­ject TEEB Stad ont­wik­kel­de inge­ni­eurs­bu­reau Witteveen+Bos een instru­ment waar­mee zicht­baar wordt wan­neer groen- en water­ba­ten ont­staan, hoe hoog de voor­de­len zijn en hoe baat­hou­ders betrok­ken kun­nen wor­den als inves­teer­der. In het pro­ject draait alles om rede­ne­ren, reke­nen en ver­die­nen.

Pro­gram­ma
Geïn­te­res­seer­den zijn 10 okto­ber a.s. van­af 10:30  van har­te wel­kom om een work­shop over TEEB gra­tis bij te wonen.  Het pro­gram­ma bestaat uit:

Baten­spel door Ursu­la Kir­ch­hol­tes van inge­ni­eurs­bu­reau Witteveen+Bos.
Met het baten­spel van natuur en water maakt u ken­nis met de kern van de maat­schap­pe­lij­ke kos­ten­ba­ten­ana­ly­se (MKBA): het maken van maat­re­gel-kwa­li­teit-baat­com­bi­na­ties (tri­tet). Die­ge­ne met de mees­te tri­tet­ten wint. U wordt uit­ge­daagd tot samen­wer­ken en het cre­a­tief zoe­ken naar baten bui­ten uw eigen sec­tor.

- Lezing over de toe­pas­sing van baten in het plan­pro­ces door Ursu­la Kir­ch­hol­tes van Witteveen+Bos.
Na een kor­te toe­lich­ting op het ont­staan van baten laten we u zien hoe gemeen­ten baten heb­ben toe­ge­past bij het ont­werp, de ver­ant­woor­ding van de inves­te­ring en de onder­han­de­ling met inves­teer­ders. Dit wordt geïl­lu­streerd aan de hand van de case Alme­lo.

Dis­cus­sie over het toe­pas­sen van baten in de prak­tijk onder lei­ding van Dinand Ekkel, lec­tor Natuur­lijk Gezond Samen-leven bij hoge­school CAH Alme­re. In de dis­cus­sie komen zaken aan bod als ont­wer­pen met groen, com­mu­ni­ce­ren met baat­hou­ders, bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie, onder­han­de­len, bezui­ni­gin­gen en beeld­kwa­li­teit.

Doel­groep
De Dag van de Open­ba­re Ruim­te is het jaar­lijk­se ont­moe­tings­mo­ment voor ieder­een die werk­zaam is bin­nen het werk­veld open­ba­re ruim­te: ont­werp, inrich­ting, onder­houd en beheer.
De work­shop TEEB is gericht op uit­voer­ders en beleids­ma­kers. Na afloop ont­vangt iede­re deel­ne­mer het boek Groen Loont met TEEB Stad met daar­in de resul­ta­ten van het pro­ject van het afge­lo­pen jaar. Dit boek wordt door staats­se­cre­ta­ris Ble­ker van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie aan­ge­bo­den aan de Twee­de Kamer. Maxi­maal 60 per­so­nen kun­nen deel­ne­men aan deze work­shop.

Regi­stre­ren
Via www.dagvandeopenbareruimte.nl kunt u zich gra­tis regis­te­ren voor een toe­gangs­kaart voor de Dag van de Open­ba­re Ruim­te. U hoeft zich niet aan te mel­den voor de work­shop.

Ini­ti­a­tief­ne­mers Groe­ne Och­tend
De Groe­ne Och­tend wordt geor­ga­ni­seerd door Groen­keur, HIC – pro­mo­tie van groen, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en Plant Publi­ci­ty Hol­land in samen­wer­king met inge­ni­eurs­bu­reau Witteveen+Bos en TEEB Stad.