Gebrui­kers bele­ven open­ba­re ruim­te anders dan pro­fes­si­o­nals beo­gen

Pro­fes­si­o­nals heb­ben vaak een ander beeld van wat belang­rijk is voor open­ba­re plek­ken zoals plei­nen en win­kel­stra­ten dan gebrui­kers. Dit is één van de con­clu­sies uit het onder­zoek ‘Openbare ruim­te als pro­fes­si­o­ne­le opga­ve en alle­daag­se omge­ving’, voort­ko­mend uit een con­sor­ti­um van Nicis Insti­tu­te in samen­wer­king met ver­schil­len­de uni­ver­si­tei­ten en gemeen­ten. Op 6 plaat­sen in Amster­dam, Rot­ter­dam en Utrecht is geke­ken naar gebruik en bele­ving van plei­nen en stra­ten met een belang­rij­ke wijk- of straat­func­tie.

Beschei­den opstel­ling
De onder­zoe­kers inter­view­den pro­fes­si­o­nals en gebrui­kers van de open­ba­re ruim­te. Pro­fes­si­o­nals zijn ont­wik­ke­laars, ont­wer­pers, bou­wers en finan­ciers. Zij hech­ten voor­al belang aan leven­dig­heid en zien de open­ba­re ruim­te als ont­moe­tings­plaats. Dit is vaak te ambi­ti­eus. Gebrui­kers zijn vaak maar kort­ston­dig op een plek. De ont­moe­tin­gen zijn vluch­tig en wor­den niet altijd als posi­tief erva­ren.

Fysie­ke ken­mer­ken heb­ben beperk­te invloed op gebruik
Pro­fes­si­o­nals moe­ten oppas­sen voor ruim­te­lijk deter­mi­nis­me. De fysie­ke ken­mer­ken van een open­ba­re ruim­te zijn niet bepa­lend voor het uit­ein­de­lij­ke gebruik ervan. Juist de soci­a­le sfeer speelt een gro­te rol. Voor gebrui­kers is het voor­al belang­rijk of er über­haupt men­sen in de open­ba­re ruim­te zijn en hoe de men­sen die ruim­te ver­vol­gens gebrui­ken. Onder pro­fes­si­o­nals is er een con­ti­nue ten­dens voor het her­vor­men van de open­ba­re ruim­te. Er moet onder­scheid zijn in zin­vol pre­ven­tief optre­den en het afzien van te veel pro­fes­si­o­ne­le heb­zucht.

Acti­vi­tei­ten in open­ba­re ruim­te
De wen­sen en erva­rin­gen van gebrui­kers zijn erg uit­een­lo­pend. Het is dan ook las­tig om een open­ba­re ruim­te te ont­wer­pen naar ieders wen­sen. Waar de ene gebrui­ker veel men­sen op een plek vei­lig vindt, kan een ander dit juist als onvei­lig erva­ren. Wel blijkt dat de pro­gram­me­ring van acti­vi­tei­ten belang­rijk wordt gevon­den door gebrui­kers. Dit vari­eert van een bra­de­rie tot de moge­lijk­heid van het lenen van speel­goed. Voor­al de hier­door ont­sta­ne leven­dig­heid stemt tevre­den.

Meer infor­ma­tie
Het rap­port ‘Openbare ruim­te als pro­fes­si­o­ne­le opga­ve en alle­daag­se omge­ving’ is onder­deel van het onder­zoeks­pro­gram­ma ‘Kennis voor krach­ti­ge Ste­den’ van Nicis Insti­tu­te. Dit onder­zoek is onder lei­ding van prof. dr. Jack Bur­gers uit­ge­voerd in samen­wer­king met de Eras­mus Uni­ver­si­teit Rot­ter­dam, de Uni­ver­si­teit van Amster­dam, Onder­zoeks­in­sti­tuut OTB/TU Delft, de Hum­boldt Universität Ber­lijn en de gemeen­ten Amster­dam, Rot­ter­dam en Utrecht. Down­load het rap­port »