Woon­con­su­ment spreekt voor­keur uit voor dorps woon­mi­li­eu in kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te

Een onder­zoek onder Utrecht­se woon­con­su­men­ten heeft een schat aan infor­ma­tie opge­le­verd over hoe men­sen wil­len wonen in de nieu­we Utrecht­se wijk Haar­zicht. Een rui­me meer­der­heid (70 pro­cent) kiest voor een dorps woon­mi­li­eu in een kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te met bij­voor­beeld gro­te bomen.

Het meren­deel van de res­pon­den­ten wil wonen in een twee-onder-een-kap‑, hoek- of vrij­staan­de woning, waar­voor ze een prijs wil­len beta­len die ligt tus­sen de € 300.000 en € 400.000.

Gebieds- en vast­goed­ont­wik­ke­laar AM gebruikt de uit­kom­sten van het onder­zoek voor de plan­ont­wik­ke­ling zodat de opzet van de nieu­we wijk en het ont­werp van de wonin­gen aan­slui­ten op de wen­sen van de toe­kom­sti­ge bewo­ners. Aan het onder­zoek deden een klei­ne drie­hon­derd huis­hou­dens mee.

Natuur, groen en vei­lig­heid zijn de belang­rijk­ste woon­waar­den
De res­pon­den­ten van het onder­zoek voor Haar­zicht zijn voor­na­me­lijk gezin­nen uit de regio Utrecht. De leef­tijds­ca­te­go­rie van 35 tot 45 jaar is met veer­tig pro­cent het bes­te ver­te­gen­woor­digd. De prijs-kwa­li­teit­ver­hou­ding, natuur en groen en vei­lig­heid zijn de belang­rijk­ste woon­waar­den die wor­den genoemd voor Haar­zicht. Res­pon­den­ten geven aan meer te wil­len beta­len voor een nieuw­bouw­wo­ning als de open­ba­re ruim­te meer kwa­li­teit heeft, bij­voor­beeld door het plan­ten van vol­was­sen bomen. Bij­na de helft van de res­pon­den­ten vindt Haar­zui­lens het aan­spre­kend­ste dorp uit de regio.

Klein­scha­li­ge buurt
Haar­zicht ligt ten noord­wes­ten van de kern Vleu­ten. De nieu­we wijk wordt een klein­scha­li­ge buurt met ruim vijf­hon­derd wonin­gen. Haar­zicht krijgt een dorps woon­mi­li­eu, een gebied­s­ei­gen iden­ti­teit en een ont­span­nen sfeer. De woon­wijk ligt in een lan­de­lij­ke omge­ving met ten wes­ten het Land­in­rich­tings­plan Haar­zui­lens, dat wordt inge­richt als recre­a­tie­ge­bied, en ten noor­den de The­ma­ter­vel­den en de Haar­rijn­se­plas. Naast wonin­gen komen er ook voor­zie­nin­gen in Haar­zicht, waar­on­der een basis­school en bui­ten­school­se opvang. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning wor­den de eer­ste wonin­gen in 2015 opge­le­verd.

Crowds­our­cing
Het onder­zoek is uit­ge­voerd vol­gens de metho­de van crowds­our­cing. Met deze metho­de wor­den woon­con­su­men­ten uit­ge­no­digd via inter­net mee te den­ken over de ont­wik­ke­ling van een nieu­we woon- en leef­om­ge­ving. AM han­teert deze metho­de al meer­de­re jaren, maar met de beschik­baar­heid van soci­al media en inter­netsi­tes als Fun­da en Goog­le is het bereik nu vele malen gro­ter. AM zal crowds­our­cing in de toe­komst in meer­de­re pro­jec­ten toe­pas­sen.

Bron:
Bin­nen­lands Bestuur / Dag­blad Trouw

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.