The­ma­da­gen over gebruiks­ge­richt ont­wer­pen en behe­ren van de open­ba­re ruim­te

Hoe maken we een Lei­draad Inrich­ting Open­ba­re Ruim­te (LIOR), Inrich­tings­hand­boek of Stan­daard Pro­gram­ma van Eisen Open­ba­re Ruim­te tot een instru­ment dat ons echt helpt in de diver­se pro­ject­fa­sen bij een (her)inrichting van de open­ba­re ruim­te? Dat is het cen­tra­le onder­werp van de nieu­we serie the­ma­da­gen van Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land.

Ter­men als beheer­be­wust inrich­ten en ont­werp­be­wust behe­ren ken­nen we alle­maal. En we pro­be­ren ook op deze manier te wer­ken. Veel gemeen­ten heb­ben instru­men­ten ont­wik­keld om beheer­be­wust in te rich­ten en ont­werp­be­wust te behe­ren. Een Lei­draad Inrich­ting Open­ba­re Ruim­te (LIOR) is een voor­beeld van zo’n instru­ment. Er zijn meer­de­re schaal­ni­veaus (gebied‑, straat- en ele­ment­ni­veau) waar­op in een gemeen­te de ont­wik­ke­ling en het beheer van de open­ba­re ruim­te plaats­vin­den en een LIOR van nut zou kun­nen zijn. 

In de prak­tijk lijkt het ech­ter voor­al te gaan om het straat­ni­veau. En zelfs op dit schaal­ni­veau leidt het wer­ken vol­gens een LIOR vaak niet tot het gewens­te resul­taat. Tij­dens de the­ma­da­gen krij­gen deel­ne­mers hand­vat­ten om een LIOR te maken die op alle schaal­ni­veaus en in alle pro­ject­fa­sen te gebrui­ken is. Omdat het gebruik cen­traal moet staan in de plan­pro­ces­sen voor (her)inrichting van de open­ba­re ruim­te zal dit aspect een pro­mi­nen­te­re plaats moe­ten krij­gen in de LIOR.

Erva­rings­des­kun­di­gen
Zoals gebrui­ke­lijk op de the­ma­da­gen van Stads­werk komen er ook deze keer des­kun­di­gen aan het woord en is er vol­op gele­gen­heid om uw eigen prak­tijk­si­tu­a­ties naar voren te bren­gen. Ook krijgt u infor­ma­tie en tips over de inrich­ting, het beheer en het gebruik van de open­ba­re ruim­te. Zo is één van de spre­kers soci­o­loog van beroep en komt ook een omge­vings­tech­no­loog aan het woord.

Doel­groep
De the­ma­da­gen zijn bedoeld voor ont­wer­pers, beheer­ders, wijkcoördinatoren, bestuur- en beleids­ad­vi­seurs open­ba­re ruim­te die wer­ken bij of voor gemeen­ten.

Infor­ma­tie en deel­na­me
Voor meer infor­ma­tie, het opvra­gen van de uit­no­di­gings­bro­chu­re met daar­in onder meer het pre­cie­ze pro­gram­ma of opga­ve aan één van de the­ma­da­gen kan con­tact wor­den opge­no­men met het Stads­werk Ver­e­ni­gings­bu­reau, 0318 — 692 721 of info@stadswerk.nl of www.stadswerk.nl.

De the­ma­da­gen vin­den plaats op:

  • Don­der­dag 7 april 2011 op de HAS Den Bosch in ‘s Her­to­gen­bosch
  • Vrij­dag 15 april 2011 op de CAH in Dron­ten