Themadagen over gebruiksgericht ontwerpen en beheren van de openbare ruimte

Hoe maken we een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR), Inrichtingshandboek of Standaard Programma van Eisen Openbare Ruimte tot een instrument dat ons echt helpt in de diverse projectfasen bij een (her)inrichting van de openbare ruimte? Dat is het centrale onderwerp van de nieuwe serie themadagen van Vereniging Stadswerk Nederland.

Termen als beheerbewust inrichten en ontwerpbewust beheren kennen we allemaal. En we proberen ook op deze manier te werken. Veel gemeenten hebben instrumenten ontwikkeld om beheerbewust in te richten en ontwerpbewust te beheren. Een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is een voorbeeld van zo’n instrument. Er zijn meerdere schaalniveaus (gebied-, straat- en elementniveau) waarop in een gemeente de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte plaatsvinden en een LIOR van nut zou kunnen zijn. 

In de praktijk lijkt het echter vooral te gaan om het straatniveau. En zelfs op dit schaalniveau leidt het werken volgens een LIOR vaak niet tot het gewenste resultaat. Tijdens de themadagen krijgen deelnemers handvatten om een LIOR te maken die op alle schaalniveaus en in alle projectfasen te gebruiken is. Omdat het gebruik centraal moet staan in de planprocessen voor (her)inrichting van de openbare ruimte zal dit aspect een prominentere plaats moeten krijgen in de LIOR.

Ervaringsdeskundigen
Zoals gebruikelijk op de themadagen van Stadswerk komen er ook deze keer deskundigen aan het woord en is er volop gelegenheid om uw eigen praktijksituaties naar voren te brengen. Ook krijgt u informatie en tips over de inrichting, het beheer en het gebruik van de openbare ruimte. Zo is één van de sprekers socioloog van beroep en komt ook een omgevingstechnoloog aan het woord.

Doelgroep
De themadagen zijn bedoeld voor ontwerpers, beheerders, wijkcoördinatoren, bestuur- en beleidsadviseurs openbare ruimte die werken bij of voor gemeenten.

Informatie en deelname
Voor meer informatie, het opvragen van de uitnodigingsbrochure met daarin onder meer het precieze programma of opgave aan ̩̩n van de themadagen kan contact worden opgenomen met het Stadswerk Verenigingsbureau, 0318 Р692 721 of info@stadswerk.nl of www.stadswerk.nl.

De themadagen vinden plaats op:

  • Donderdag 7 april 2011 op de HAS Den Bosch in ‘s Hertogenbosch
  • Vrijdag 15 april 2011 op de CAH in Dronten