Nieu­we web­si­te met infor­ma­tie over mili­eu, natuur en ruim­te in Neder­land

Het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving (PBL), het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek (CBS) en de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen heb­ben onlangs de site www.compendiumvoordeleefomgeving.nl gelan­ceerd.

Deze web­si­te geeft infor­ma­tie over de actu­e­le kwa­li­teit van het mili­eu, de natuur en de ruim­te in Neder­land.

Waar wordt gebouwd in Neder­land en wordt het land­schap dan niet aan­ge­tast? Hoe staat het met de lucht­kwa­li­teit? En hoe gaat het met de natuur? Dis­cus­sies over deze onder­wer­pen heb­ben baat bij fei­ten en cij­fers. Cij­fers die ons ver­tel­len wel­ke ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen er zijn,  wat de mili­eu­kwa­li­teit is en wel­ke ver­an­de­rin­gen in de natuur optre­den.

 

Rele­vant
Compendiumvoordeleefomgeving.nl brengt de rele­van­te gege­vens bij­een die in Neder­land beschik­baar zijn op het gebied van ruim­te, natuur en mili­eu. De infor­ma­tie op de web­si­te beslaat de vol­le breed­te van de genoem­de vak­ge­bie­den: van afval­pro­ble­ma­tiek tot kli­maat­ver­an­de­ring en van bio­di­ver­si­teit tot bereik­baar­heid. Het gaat veel­al om infor­ma­tie over Neder­land. In enke­le geval­len ook om infor­ma­tie over regio’s of over Euro­pa, als dit van belang is voor de  besluit­vor­ming op nati­o­naal niveau.