Baten van een goed ingerichte en beheerde openbare ruimte

Een goede openbare ruimte draagt bij aan actuele maatschappelijke thema’s zoals sociale samenhang, gezondheid, mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedwaarde. Een gemeente die investeert in een goed ontworpen en onderhouden openbare ruimte, investeert dus ook in de sociale cohesie in een wijk en in de gezondheid van zijn burgers.

Daarnaast is er financieel voordeel. Voor een gemeente zijn WOZ-inkomsten een belangrijke inkomstenbron. Als die waarde omhooggaat doordat de openbare ruimte bij woningen aantrekkelijk is, heeft de gemeente ook geldelijk profijt van haar investering. Maar hoe stel je dergelijke opbrengsten vast?

MKBA voor de openbare ruimte
De recent verschenen CROW-publicatie 312 ‘Baten van de openbare ruimte’ biedt uitkomst. Deze publicatie beschrijft hoe een maatschappelijke kosten-/batenanalyse (MKBA) voor de openbare ruimte gemaakt kan worden; bevat enkele nieuwe kengetallen waarmee de maatschappelijke baten van beheer en (her)inrichting berekend kunnen worden; en bevat een reeks meetlatten om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten. Dankzij deze hulpmiddelen is het mogelijk de baten een duidelijke plek op de jaarrekening te geven, naast de kosten. Daarbij biedt het input voor de beleidsdiscussie.

Deze publicatie is voor professionals uit de praktijk die zich bezighouden met het ontwerpen, inrichten en beheren van openbare ruimtes.