Baten van een goed inge­rich­te en beheer­de open­ba­re ruim­te

Een goe­de open­ba­re ruim­te draagt bij aan actu­e­le maat­schap­pe­lij­ke thema’s zoals soci­a­le samen­hang, gezond­heid, mobi­li­teit, leef­baar­heid en vast­goed­waar­de. Een gemeen­te die inves­teert in een goed ont­wor­pen en onder­hou­den open­ba­re ruim­te, inves­teert dus ook in de soci­a­le cohe­sie in een wijk en in de gezond­heid van zijn bur­gers.

Daar­naast is er finan­ci­eel voor­deel. Voor een gemeen­te zijn WOZ-inkom­sten een belang­rij­ke inkom­sten­bron. Als die waar­de omhoog­gaat door­dat de open­ba­re ruim­te bij wonin­gen aan­trek­ke­lijk is, heeft de gemeen­te ook gel­de­lijk pro­fijt van haar inves­te­ring. Maar hoe stel je der­ge­lij­ke opbreng­sten vast?

MKBA voor de open­ba­re ruim­te
De recent ver­sche­nen CROW-publi­ca­tie 312 ‘Baten van de open­ba­re ruim­te’ biedt uit­komst. Deze publi­ca­tie beschrijft hoe een maat­schap­pe­lij­ke kos­ten-/ba­ten­ana­ly­se (MKBA) voor de open­ba­re ruim­te gemaakt kan wor­den; bevat enke­le nieu­we ken­ge­tal­len waar­mee de maat­schap­pe­lij­ke baten van beheer en (her)inrichting bere­kend kun­nen wor­den; en bevat een reeks meet­lat­ten om de kwa­li­teit van de open­ba­re ruim­te te meten. Dank­zij deze hulp­mid­de­len is het moge­lijk de baten een dui­de­lij­ke plek op de jaar­re­ke­ning te geven, naast de kos­ten. Daar­bij biedt het input voor de beleids­dis­cus­sie.

Deze publi­ca­tie is voor pro­fes­si­o­nals uit de prak­tijk die zich bezig­hou­den met het ont­wer­pen, inrich­ten en behe­ren van open­ba­re ruim­tes.