Meer aan­dacht beste­den aan behou­den en ver­ster­ken van groe­ne ruim­te

Een groe­ne stad is een gezon­de stad. Het behou­den en ver­ster­ken van de groe­ne ruim­te ver­dient meer aan­dacht. De stad wordt daar mooi­er van en groen is belang­rijk voor ons dage­lijk­se wel­zijn. Dit meldt Groen­Links Amster­dam op haar web­si­te.

Groen­ge­bie­den zijn nodig om te kun­nen ont­span­nen, spe­len, lui­e­ren, wan­de­len en spor­ten. Groen in de direc­te omge­ving maakt een loca­tie ook aan­trek­ke­lij­ker voor bedrij­ven.

Amster­dam is uniek om zijn omlig­gen­de groe­ne zones, water en scheg­gen die de stad direct met het groen ver­bin­den. De groe­ne scheg­gen van Amster­dam ste­ken diep de stad in en vor­men de ste­de­lij­ke hoofd­groen­struc­tuur. De ver­ster­king van deze struc­tuur heeft pri­o­ri­teit.

 

Hoofd­groen­struc­tuur beter onder­ling ver­bin­den
Groen heeft ook func­ties voor die­ren en plan­ten in de stad. Veel dier- en plan­ten­soor­ten in de stad heb­ben het moei­lijk. Mus­sen ver­dwij­nen uit het straat­beeld en vlin­ders zie je nau­we­lijks meer. Om vogels en vlin­ders te bescher­men wil Groen­Links de hoofd­groen­struc­tuur beter onder­ling ver­bin­den en kop­pe­len aan de bestaan­de natuur bui­ten de stad. In par­ken en groen­stro­ken wordt geko­zen voor eco­lo­gisch beheer, zodat deze bloem­rij­ker wor­den en schuil­plaat­sen voor die­ren behou­den blij­ven. Bij aan­leg van nieuw groen wordt bij voor­keur geko­zen voor plan­ten met bes­sen en bloe­men, waar de stad­se die­ren van kun­nen eten. 

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Groen­Links Amster­dam