Rot­ter­dam, stad van inno­va­tie

Als iets dui­de­lijk werd uit de lezing van Aad van Leeu­wen; Object­be­heer­der Groen van Stads­be­heer Rot­ter­dam, is het wel dat Rot­ter­dam heel actief is als het op ver­groe­ning aan­komt. Het geheim ach­ter de vele, inno­va­tie­ve ini­ti­a­tie­ven van de gemeen­te Rot­ter­dam is vol­gens Aad van Leeu­wen ‘gede­gen asset­ma­na­ge­ment’. ‘We wegen ver­schil­len­de belan­gen met als doel het […]

Extra geld voor ver­van­gen van bomen in Rot­ter­dam

Ze staan in stra­ten, op plei­nen, langs wegen en sin­gels en in plant­soe­nen en par­ken. De gemeen­te­lij­ke bomen­ex­perts hou­den de Rot­ter­dam­se bomen goed in de gaten. Ze con­tro­le­ren de groei en ont­wik­ke­ling van de bomen en bepa­len welk onder­houd nodig is. Voor bomen die gevoe­lig zijn voor ziek­ten of die een aan­rij­ding of opho­ging van […]

Dit groe­ne pavil­joen van PVC-bui­zen voor­komt water­over­last

Het lijkt steeds vaker hef­tig te rege­nen in Neder­land. Het gevolgd? Onder­ge­lo­pen stra­ten en hui­zen en auto’s die vast komen te staan. Dit pavil­joen zou wel­eens uit­komst kun­nen bie­den. Uit de pen van het Rot­ter­dam­se archi­tec­ten­bu­reau Doe­pel Strij­kers komt deze #Rot­ter­dam­wa­ters­hed, een bouw­sel dat is opge­trok­ken uit maar liefst 2.400 gere­cy­cle­de PVC-bui­­zen. Het tij­de­lij­ke pavil­joen is neer­ge­zet […]

“Wijk­tui­nen zijn de nieu­we buurt­hui­zen.”

Chris­­ten­U­nie-SGP bur­ger­raads­lid Mark de Boer heeft een ini­ti­a­tief­no­ti­tie inge­diend in de Rot­ter­dam­se gemeen­te­raad om meer ruim­te te geven aan groe­ne wij­ki­ni­ti­a­tie­ven en de bestaan­de wijk‑, moes‑, sier- en speel­tui­nen te bescher­men tegen afbraak. “Het enor­me enthou­si­as­me van tal­lo­ze vrij­wil­li­gers en de bij­zon­de­re ont­moe­tings­plek­ken – groe­ne parel­tjes – die zij op zoveel plek­ken in Rot­ter­dam cre­ëer­den, […]

De 100 groen­ste plek­ken van Rot­ter­dam

Rot­ter­dam groe­ne stad is een veel­zij­di­ge, toe­gan­ke­lij­ke stads­gids, gericht op groen Rot­ter­dam – de par­ken, tui­nen, en alle bij­be­ho­ren­de ver­ha­len – die lezers de moge­lijk­heid biedt om deze haven­stad met ande­re ogen te bekij­ken. Rot­ter­dam wordt meest­al geroemd om de haven en haar archi­tec­tuur. Dat is mooi, maar dat doet de stad te kort: Rot­ter­dam […]

Rot­ter­dam maait min­der ter bevor­de­ring van die­ren en plan­ten

Dit voor­jaar maait de gemeen­te het gras min­der vaak Zo kun­nen lang­zaam ande­re plan­ten­soor­ten groei­en, waar bij­voor­beeld bij­en en vlin­ders op af komen. Op diver­se plek­ken in de stad wordt het gras min­der vaak gemaaid, bij­voor­beeld in weg­ber­men. Zo kun­nen, waar eerst strak­ke gazons waren, lang­zaam ande­re plan­ten­soor­ten groei­en. Die ver­schil­len­de bloe­men en krui­den zien […]

Rot­ter­dam gaat tegels ver­wij­de­ren en groen toe­voe­gen tij­dens inter­na­ti­o­na­le bio­di­ver­si­teit­dag

Tij­dens de dag van de bio­di­ver­si­teit zijn in het Muse­um­park diver­se bio- acti­vi­tei­ten te doen. Op zon­dag 22 mei is het de inter­na­ti­o­na­le dag van de bio­di­ver­si­teit. Op deze dag orga­ni­se­ren het Natuur­his­to­risch Muse­um en Het Nieu­we Insti­tuut diver­se acti­vi­tei­ten rond­om het Muse­um­park. Acti­vi­tei­ten waar­bij je kunt ont­dek­ken wel­ke natuur­lij­ke rijk­dom het Muse­um­park heeft en […]

Aan­pas­sing sub­si­die groe­ne daken in Rot­ter­dam

In 2016 blijft de sub­si­die voor groe­ne daken 25 euro per vier­kan­te meter. Daar­na wordt de sub­si­die gelei­de­lijk afge­bouwd. Per 1 mei aan­staan­de is wel een ver­ho­ging van het water­ber­gend ver­mo­gen van toe­pas­sing. In Rot­ter­dam ligt inmid­dels 220.000 m² aan groe­ne daken. De sub­si­die­re­ge­ling wordt staps­ge­wijs afge­bouwd; 20 euro per m2 in 2017 en 2018 en […]

Rot­ter­dam krijgt drij­vend park van gere­cy­cled plas­tic

In de Rot­ter­dam­se Rijn­ha­ven ver­schijnt dit jaar naast het drij­vend pavil­joen en het dob­be­rend bos een drij­vend park gemaakt van gere­cy­cled plas­tic. Rot­ter­dam werkt hard aan ver­groe­ning en aan het tegen­gaan van de kli­maat­ver­an­de­ring. Net als vorig jaar drijft er dit jaar een dob­be­rend bos in de Rijn­ha­ven. Nu komt er een drij­vend pavil­joen en […]

Dob­be­rend bos van 20 bomen in Rot­ter­dam ont­huld

Rot­ter­dam heeft een nieuw opmer­ke­lijk kunst­werk. In de Rijn­ha­ven dob­be­ren van­af vori­ge week 20 Hol­land­se iepen in her­ge­bruik­te oude zee­boei­en. Het idee komt van Jeroen Eve­raert, oprich­ter van kunst­pro­du­cent Mother­ship. Hij deed de inspi­ra­tie op van een kunst­werk van Jor­ge Bak­ker die in een groot aqua­ri­um mini­a­tuur­bo­men plaatste. Het dob­be­rend bos moet de rela­ties van men­sen […]