De 100 groen­ste plek­ken van Rot­ter­dam

Rot­ter­dam groe­ne stad is een veel­zij­di­ge, toe­gan­ke­lij­ke stads­gids, gericht op groen Rot­ter­dam – de par­ken, tui­nen, en alle bij­be­ho­ren­de ver­ha­len – die lezers de moge­lijk­heid biedt om deze haven­stad met ande­re ogen te bekij­ken. Rot­ter­dam wordt meest­al geroemd om de haven en haar archi­tec­tuur. Dat is mooi, maar dat doet de stad te kort: Rot­ter­dam is ook een uit­zon­der­lijk groe­ne stad, waar lom­mer­rij­ke sin­gels wer­den aan­ge­legd, waar sche­pen eeu­wen­lang aller­lei zaden en die­ren uit ver­re lan­den aan­voer­den, haven­ba­ron­nen bui­ten­plaat­sen en par­ken lie­ten aan­leg­gen en waar nu stads­land­bouw, wij­ki­ni­ti­a­tie­ven en ‘groe­ne win­kels’ de stad een ver­as­send groen karak­ter geven.
De hon­derd geko­zen tui­nen en par­ken in Rot­ter­dam groe­ne stad zijn bij­zon­der divers en geven samen een totaal­beeld van de groe­ne kant van Rot­ter­dam: de auteurs lei­den hun lezers langs de gro­te stads­par­ken als Het Park (aan de Maas) en het Kra­ling­se Bos, maar ook langs de intie­me parel­tjes als de his­to­ri­sche tuin Schoon­oord, de Japan­se tuin in Char­lois en de Schat van Schoon­der­loo. Ook land­goe­de­ren aan de stads­rand, de dak­tui­nen en de moes­tuin­cul­tuur komen aan bod. Iede­re plek in de gids wordt beschre­ven en voor­zien van een bij­zon­der feitje of leu­ke ‘Rot­ter­dam­se’ anek­do­te. Boven­dien zijn alle groe­ne plek­ken op de lijst terug te vin­den in de han­di­ge uit­vouw­kaart in de omslag.
Dit alles staat in de groen­gids die op 18 juni j.l. ver­scheen. Naast de 100 mooi­ste par­ken, tui­nen en natuur­ge­bie­den biedt deze gids ook infor­ma­tie over typisch Rot­ter­dam­se stads­die­ren en ‑plan­ten. Er wordt inge­gaan op uit­een­lo­pen­de onder­wer­pen als de his­to­ri­sche ont­wik­ke­ling van de groe­ne stad, stads­na­tuur en ‑eco­lo­gie, par­ti­ci­pa­tie­tui­nen en stads­land­bouw, groe­ne archi­tec­tuur, de water­struc­tuur, eco­lo­gie, ‘groe­ne’ win­kel­tips en veel meer. Een onmis­ba­re gids voor iede­re stads­be­wo­ner en bezoe­ker die de groe­ne glo­rie en tuin­ge­hei­men van Rot­ter­dam wil erva­ren.