Extra geld voor ver­van­gen van bomen in Rot­ter­dam

Ze staan in stra­ten, op plei­nen, langs wegen en sin­gels en in plant­soe­nen en par­ken. De gemeen­te­lij­ke bomen­ex­perts hou­den de Rot­ter­dam­se bomen goed in de gaten. Ze con­tro­le­ren de groei en ont­wik­ke­ling van de bomen en bepa­len welk onder­houd nodig is.
Voor bomen die gevoe­lig zijn voor ziek­ten of die een aan­rij­ding of opho­ging van de weg heb­ben door­staan, is extra aan­dacht. Bomen die een gevaar voor de omge­ving vor­men, wor­den gesnoeid en als het niet anders kan gerooid.
Dode of zie­ke bomen ver­van­gen
In okto­ber en novem­ber wor­den 1343 dode of zie­ke bomen ver­spreid door de hele stad gerooid. Hier­van is voor cir­ca 800 gro­te­re bomen de beno­dig­de kap­ver­gun­ning aan­ge­vraagd en ver­leend. Bomen die een acuut gevaar voor de omge­ving zijn, wor­den zo snel moge­lijk weg­ge­haald. Op een plek waar een boom is weg­ge­haald, wordt waar moge­lijk weer een nieu­we boom geplant. Her­plan­ten is niet altijd moge­lijk. Voor een nieu­we boom moet name­lijk wel vol­doen­de ruim­te zijn om uit te groei­en.
Meer bomen terug geplant
De afge­lo­pen jaren zijn niet over­al bomen terug geplant. Nu is er extra geld beschik­baar om als­nog nieu­we bomen te plan­ten waar dat kan. In novem­ber en decem­ber wor­den daar­om 1811 bomen geplant. Op de inter­ac­tie­ve plat­te­grond staat waar indi­vi­du­e­le bomen wor­den gerooid en aan­ge­plant. Onder­aan de plat­te­grond kunt u inzoo­men op de plat­te­grond, of zoe­ken op uw wijk of straat.
Boom­ver­van­gings­pro­jec­ten
Naast de indi­vi­du­e­le bomen ver­vangt de gemeen­te in een aan­tal stra­ten alle of een deel van de bomen. Het gaat dan om bomen die alle­maal tege­lijk zijn geplant en nu oud en onvei­lig zijn, zoals popu­lie­ren of wil­gen. Of om bomen die dezelf­de ziek­te heb­ben en daar­door erg zwak zijn, zoals kas­tan­jes met de kas­tan­je­bloe­dings­ziek­te.
Een over­zicht van deze boom­ver­van­gings­pro­jec­ten volgt hier bin­nen­kort. Bewo­ners wor­den geïn­for­meerd over de stra­ten waar alle bomen wor­den ver­van­gen. De bomen wor­den deze win­ter ver­van­gen.
Bron: Rotterdam.nl