Rot­ter­dam, stad van inno­va­tie

Als iets dui­de­lijk werd uit de lezing van Aad van Leeu­wen; Object­be­heer­der Groen van Stads­be­heer Rot­ter­dam, is het wel dat Rot­ter­dam heel actief is als het op ver­groe­ning aan­komt. Het geheim ach­ter de vele, inno­va­tie­ve ini­ti­a­tie­ven van de gemeen­te Rot­ter­dam is vol­gens Aad van Leeu­wen ‘gede­gen asset­ma­na­ge­ment’. ‘We wegen ver­schil­len­de belan­gen met als doel het cre­ë­ren van meer­waar­de, tegen elkaar af. Groen ver­te­gen­woor­digt een waar­de en die wil­len we zicht­baar maken’.
Het inno­va­tie­ve karak­ter van de ini­ti­a­tie­ven van Rot­ter­dam blijkt o.a. uit het pro­ject waar­bij elek­tri­ci­teit uit bomen wordt opge­wekt. Daar­mee wor­den de sen­so­ren voor inter­ac­tie­ve ver­lich­ting op fiets­pa­den gevoed. Ook bewon­de­rings­waar­dig zijn de Groe­ne Maas­oe­vers. Tus­sen 2010 en 2012 onder­gin­gen ze een groe­ne meta­mor­fo­se. Hier­door is dit deel van de stad, aldus Aad van Leeu­wen ‘van ach­ter­plaats uit­ge­groeid tot een front van de stad’.
Bij het onder­houd van al het groen in de gemeen­te maakt Rot­ter­dam gebruik van een meer­ja­ren onder­houds­pro­gram­ma. Cen­traal daar­in staat een ‘digi­ta­le behoef­te­kaart’ waar­in over­zich­te­lijk kan wor­den bij­ge­hou­den waar en wan­neer onder­houd nodig is. Al met al kun­nen we con­clu­de­ren dat Rot­ter­dam met recht de Stad van Inno­va­tie genoemd kan wor­den. Ook als het gaat om ver­groe­ning!