Bio­di­ver­si­teit begint bij geva­ri­eerd groen in de stad

De stad is bij uit­stek de plek voor meer flo­ra en fau­na in Neder­land. Er lig­gen daar vol­op kan­sen voor inrich­ting van ver­schil­len­de leef­ge­bie­den. Of het nu gaat om wild begroei­de gebie­den of fijn afge­stem­de beplan­tin­gen, nat­te oever­zo­nes of een ver­ti­caal bos langs de gevel van hoog­bouw. De plant heeft hier­in de sleu­tel­po­si­tie. Bio­di­ver­si­teit begint bij […]

De Groe­ne Agen­da: Plan­ten voor een beter bin­nen­kli­maat

De Groe­ne Agen­da is een pro­gram­ma waar­in ken­nis­in­stel­lin­gen samen met onder­ne­mers inno­va­tie­ve groen­con­cep­ten ont­wik­ke­len en tes­ten. De komen­de decen­nia wordt de samen­le­ving gecon­fron­teerd met extre­me­re weers­om­stan­dig­he­den, ver­grij­zing van de bevol­king en toe­ne­men­de ver­ste­de­lij­king. Daar­naast zal de dalen­de kwa­li­teit van de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving een groei­end nega­tief effect heb­ben op de gezond­heid en het wel­be­vin­den […]

Grond van soor­ten­rij­ke plan­ten­ge­meen­schap­pen bes­te voor elke soort

Voor een voor­spoe­di­ge groei cre­ë­ren plan­ten een net­werk van nut­ti­ge bodem­or­ga­nis­men zoals schim­mels en bac­te­ri­ën rond hun wor­tel­stel­sel. Toch blij­ken ook plan­ten die hun eigen goe­de orga­nis­men huis­ves­ten nog beter te groei­en in grond die bodem­or­ga­nis­men her­bergt van vele ver­schil­len­de plan­ten­soor­ten. Dat toont een onder­zoeks­team aan van het Neder­lands Insti­tuut voor Eco­lo­gie (NIOO-KNAW), Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty, […]

Inter­ac­tie­ve plan­ten-app her­kent plan­ten­soor­ten

Vier Fran­se onder­zoeks­in­stel­lin­gen (Cirad, INRA, Inria en IRD) en Tela Bota­ni­ca heb­ben een plan­­ten-app ont­wik­keld die in staat is meer dan 6.000 West-Euro­pe­­se plan­ten­soor­ten te her­ken­nen. Dank­zij het soci­a­le net­werk rond Plant­net komen er steeds meer foto’s en gege­vens van plan­ten bij. Deze app deter­mi­neert aan de hand van bloem, blad, fruit en bast met […]

Open huis plan­ten­on­der­zoek in Week­end van de Weten­schap

Tij­dens het Week­end van de Weten­schap, zater­dag 1 en zon­dag 2 okto­ber 2016, zet­ten Wage­ning­se plan­ten­on­der­zoe­kers op twee ver­schil­len­de loca­ties de deu­ren open. Op zater­dag 1 okto­ber is het open huis op de Bleis­wijk­se glas­­tuin­­bouw-loca­­tie van Wage­nin­gen UR. Op zon­dag 2 okto­ber is ieder­een van har­te wel­kom op Wage­nin­gen Cam­pus. Het Week­end van de Weten­schap […]

Elke don­der­dag een film­pje over plan­ten en die­ren in Til­burgs bos te zien

Op de web­si­te van het Stadbos013 en op de Facebook-pagi­­na is van­af 16 juni elke don­der­dag een film­pje over plan­ten en die­ren in het bos te zien. Er wor­den 12 film­pjes gemaakt. Eco­loog Rob van Dijk en Rob Ver­e­ij­ken, expe­di­tie­lei­der van het bos, ver­tel­len in de items iets over de ver­schil­len­den plan­ten en die­ren die […]

Gra­tis plant­je voor inwo­ners van Dalf­sen

Iede­re inwo­ner van Dalf­sen kan een gra­tis plant­je opha­len om de voor­tuin extra mooi aan te kle­den. Dalf­sen pro­beert name­lijk het groen­ste dorp van Euro­pa te wor­den en doet mee aan de Enten­te Flo­ra­le Euro­pe. Op de web­si­te van de gemeen­te staat dat onder het mot­to ‘Samen gaan we voor goud!’ men­sen een plant­je kun­nen […]

Haal met plan­ten het fijn­stof uit je huis

Wist je dat che­mi­sche uit­stoot bin­nens­huis veel voor komt? Gewoon van­uit alle­daag­se pro­duc­ten, waar­van je het niet ver­wacht: bouw­ma­te­ri­a­len, schoon­maak­mid­de­len, weg­werp­ma­te­ri­a­len en prin­ters vor­men bron­nen van inter­ne lucht­ver­vui­ling. Men komt steeds meer te weten over de scha­de­lij­ke gevol­gen van fijn­stof, maar er wordt nau­we­lijks aan­dacht besteed aan fijn­stof ín onze hui­zen èn hoe je er […]

Rot­ter­dam maait min­der ter bevor­de­ring van die­ren en plan­ten

Dit voor­jaar maait de gemeen­te het gras min­der vaak Zo kun­nen lang­zaam ande­re plan­ten­soor­ten groei­en, waar bij­voor­beeld bij­en en vlin­ders op af komen. Op diver­se plek­ken in de stad wordt het gras min­der vaak gemaaid, bij­voor­beeld in weg­ber­men. Zo kun­nen, waar eerst strak­ke gazons waren, lang­zaam ande­re plan­ten­soor­ten groei­en. Die ver­schil­len­de bloe­men en krui­den zien […]

Ken­nis over groen in de stad beschik­baar maken voor gemeen­te en kwe­ker

Plan­ten en bomen in de stad zijn niet lan­ger lou­ter een kos­ten­post. Tegen­woor­dig zet­ten amb­te­na­ren van de gemeen­te ze wel­be­wust in om het leven in de stad aan­ge­na­mer te maken. Met dank aan Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO) dat ken­nis over groen in de stad beschik­baar maakt. Bomen en plan­ten in de stad bie­den nog­al […]