Inter­ac­tie­ve plan­ten-app her­kent plan­ten­soor­ten

Vier Fran­se onder­zoeks­in­stel­lin­gen (Cirad, INRA, Inria en IRD) en Tela Bota­ni­ca heb­ben een plan­ten-app ont­wik­keld die in staat is meer dan 6.000 West-Euro­pe­se plan­ten­soor­ten te her­ken­nen. Dank­zij het soci­a­le net­werk rond Plant­net komen er steeds meer foto’s en gege­vens van plan­ten bij.
Deze app deter­mi­neert aan de hand van bloem, blad, fruit en bast met wel­ke plan­ten­soort we te maken heb­ben. Ove­ri­gens moet je als gebrui­ker nog wel zelf een selec­tie maken uit een aan­tal soor­ten die de app als sug­ges­tie aan­biedt.
De app bestaat zowel voor Android als voor Apple.
Bron: cgconcecpt.be.