Elke don­der­dag een film­pje over plan­ten en die­ren in Til­burgs bos te zien

Op de web­si­te van het Stadbos013 en op de Facebook-pagi­na is van­af 16 juni elke don­der­dag een film­pje over plan­ten en die­ren in het bos te zien.
Er wor­den 12 film­pjes gemaakt. Eco­loog Rob van Dijk en Rob Ver­e­ij­ken, expe­di­tie­lei­der van het bos, ver­tel­len in de items iets over de ver­schil­len­den plan­ten en die­ren die in het gebied leven. Onder­wer­pen die aan bod komen, zijn onder meer de vis­trap, de ver­schil­len­de sala­man­ders die in het bos leven en het veen­mos. De film­pjes zijn te zien op de web­si­te stadsbos013.nl en op facebook.com/stadsbos013.
Aan de zuid­west­kant van Til­burg wil de gemeen­te een stads­bos maken. Het gebied omvat onder meer de Oude Waran­de, het Wan­del­bos en het groen ten wes­ten van de Blaak. De gemeen­te wil van het Stadsbos013 een groot recre­a­tie- en natuur­ge­bied maken voor en door Til­bur­gers. Het wordt goed bereik­baar en er komt ruim­te voor bio­di­ver­si­teit. Met het Stadsbos013 ver­be­tert de leef­baar­heid van de stad voor bewo­ners, bezoe­kers én planten/dieren en daar­mee wordt de stad aan­trek­ke­lij­ker. Maar het doel is ook te komen tot een ver­rij­king van het gebied. Met het bos moet de natuur dich­ter­bij de stad komen en anders­om.
Samen­wer­king
Met de ont­wik­ke­ling van het Stadsbos013 is de gemeen­te bewust op zoek gegaan naar ande­re vor­men van samen­wer­king. Ieder­een kan mee­den­ken en ‑pra­ten over hoe het bos de kwa­li­tei­ten krijgt die voor de Til­bur­ger belang­rijk zijn. Een idee indie­nen kan via de web­si­te van het stads­bos.