Gra­tis plant­je voor inwo­ners van Dalf­sen

Iede­re inwo­ner van Dalf­sen kan een gra­tis plant­je opha­len om de voor­tuin extra mooi aan te kle­den. Dalf­sen pro­beert name­lijk het groen­ste dorp van Euro­pa te wor­den en doet mee aan de Enten­te Flo­ra­le Euro­pe.
Op de web­si­te van de gemeen­te staat dat onder het mot­to ‘Samen gaan we voor goud!’ men­sen een plant­je kun­nen opha­len bij de groen­win­kel Wel­koop in Dalfsen.De jury van de inter­na­ti­o­na­le groen-wed­strijd komt 8 juli naar Dalf­sen om het dorp te beoor­de­len, dan hoopt Dalf­sen ook dat de tui­nen van de men­sen zelf er fleu­rig en mooi bij­lig­gen. Dalf­sen doet mee omdat ze de bewo­ners bewust wil maken van de groe­ne omge­ving waar­in ze leven.
Wed­strijd met foto
Om het voor de inwo­ners aan­trek­ke­lijk te maken om mee te doen schrijft Dalf­sen een wed­strijd uit. Als ze een foto maken van het plant­je in de tuin en dat instu­ren maken ze kans op een prijs. Het plant­je is af te halen door een bon uit het huis-aan-huis-blad te knip­pen en in te leve­ren. Naast Dalf­sen dingt ook Oot­mar­sum mee naar de titel groen­ste dorp van Euro­pa. Dalf­sen doet offi­ci­eel mee in de cate­go­rie klei­ne ste­den, dat heeft te maken met het inwo­ners aan­tal. In 2013 won Dalf­sen goud bij de Neder­land­se Enten­te Flo­ra­le.
Bron: RTV Oost