Berichten

We zijn stilaan gewend aan nieuwe parken op bruggen en viaducten. In het Canadese Toronto wordt nu ook een park onder een viaduct aangelegd.
Het nieuwe park, Under Gardiner, is bijna 2 km lang en 4 ha groot en komt onder het viaduct van de Gardiner Expressway die door een groot deel van de buitenwijken tot bijna in het centrum van de stad komt. Het park is opgevat als een soort overdekte straat in het hart van de stad, waardoor verschillende stadswijken opnieuw met elkaar worden verbonden. Het moet een langgerekt park worden met een aantal ‘tuinkamers’, speelterreinen voor kinderen, een openluchttheater, een boerenmarkt enzovoorts.
Het park werd ontworpen door Ken Greenberg, de voormalige directeur van de stedenbouwkundige dienst van Toronto en het Canadese bureau voor landschapsarchitectuur Public Work.
De aanleg van het park start begin 2016 en zou tegen eind 2017 moeten afgerond zijn. Het hele project kost 25 miljoen $ en wordt volledig gefinancierd door het filantropische echtpaar Judy en Will Matthews.
Bekijk hier een video over het project Under Gardiner
Bron: cgconcept.be

Het Groene Huis in Park Schothorst werd dit weekend officieel geopend en om dat te vieren waren er al de hele week activiteiten. Het voormalige Centrum voor Natuur en Milieueducatie in de oude boerderij was onherstelbaar na de brand. De laatste twee jaar is er hard gewerkt aan het Groene Huis, het vernieuwde centrum. Op zondag mocht burgemeester Bolsius als openingshandeling in een hoogwerker een vogelkastje plaatsen in de schoorsteen; via een webcam kan worden gevolgd of dit vogels gaat verleiden om er nestje in te maken.
De dag ervoor was het de beurt aan natuurverenigingen om voor de ‘1000 soortenjacht’ in de omgeving de diversiteit van de natuur in kaart te brengen. Na vooroverleg in het Groene Huis trokken ze er in groepjes op uit om vogels te spotten, dan wel insecten of slakjes te tellen. Een bijzondere rol voor Christophe Brochard, Frans van geboorte, deskundig in veel diersoorten, maar vooral in insectenlarven en libellen. Net zo expressief als de bekende Freek Vonk wist hij iedereen mee te krijgen in zijn enthousiasme over de nietige beestjes die uit de vijver bij Park Schothorst te voorschijn kwamen. Aan het eind van de dag werd het resultaat met de microscoop bekeken en in de computer verwerkt zodat op een later moment opnieuw gekeken kan worden hoe de natuur zich ontwikkelt.
Bron: stadamersfoort.nl, Foto: Cees Wouda

Bewoners, organisaties en gemeente gaan nog nauwer samenwerken aan het Máximapark. Er komt een publiek-maatschappelijke parkorganisatie voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het park. Zij gaan samen aan de gang met de programmering en de communicatie en een mogelijk bezoekerscentrum. Het college heeft het plan hiervoor goedgekeurd. De parkorganisatie zal beter kunnen inspelen op ideeën en initiatieven van bewoners en heeft meer slagkracht. Dankzij de inzet van vrijwilligers, partners en de fondsen die zij aanboren is er financieel ook meer mogelijk. Met als resultaat een nog mooier Máximapark, voor en door bewoners.

Maatschappelijke partners en gemeente hebben op prettige wijze samengewerkt aan het plan voor de parkorganisatie. Hun plan is door het college omarmd. Want het succes van de samenwerking bij het Máximapark is al eerder bewezen. Voordat er nog maar één boom was geplant, deden er al vrijwilligers mee. Elementen als de Buitenplaats, bomen van het Domplein, Jeremiebrug, Vlinderhof en de Samenloop waren er zonder deze samenwerking nooit gekomen.

Voor de exacte invulling en organisatie is er nog geen pasklaar plan. Luisteren, kijken naar wat er kan, samen leren en durven loslaten zijn belangrijke elementen. De partners en het college zien mogelijkheden in de doorontwikkeling van de succesvolle bestaande samenwerking. Doel is het park nog meer dé sociale en ecologische spil van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern te maken.

Bron: gemeente Utrecht

Op dit moment worden er – in het kader van het programma Groen Verbindt – twee idylles (bloemenweides) in het Goffertpark, nabij de Bijenstal aangelegd. Groen Verbindt is een speciaal programma van de gemeente Nijmegen, waarbij de sociale betekenis en kracht van groen voorop staan. Groen Verbindt dient tot meer samenhang en uitwisseling te komen, met meer accent op ecologische kansen, met verbinding tussen professionele kennis in de stad en initiatieven in de wijken.

Goffertpark
De twee nieuwe idylles beslaan samen zo’n 2.000 m2. Idylle 1 bestaat uit kleinere bloemenweides, zogenaamde kamers, met rondom een cirkel die diverse ‘ingangen’ biedt. Door het ontwerp van de bloemenweide wordt de natuurbeleving cq. natuurervaring versterkt. De kamers worden verschillend ingezaaid en in de kern komen insectenhotels te staan. Idylle 2 wordt ingericht als een spiraal van bloemen. De spiraal wordt ingezaaid met een speciaal zaadmengsel en ook hier komt in de kern een insectenhotel te staan. Het plaatsen van de insectenhotels gebeurt tijdens de opening van de idylles op 10 juni. Alleen geschikte gebiedseigen en vooral meerjarige planten worden gebruikt; soorten die thuishoren in de omgeving en die geschikt zijn voor de situatie ter plekke. De Natuurtuin Goffert gebruikt dezelfde zaden om de nieuwe boomgaard in te zaaien.
Inheemse wilde bloemen en biologische bloembollen
Wethouder Harriët Tiemens en initiatiefnemer Arjan Vernhout gaan samen met de kinderen van de groepen 5 van NSV2 de idylles inzaaien met een- en tweejarige bloemenzaden. Het gaat dan om soorten als klaproos, kamille, korenbloem, peen, honingklaver en grijskruid. Dit gaat gebeuren op vrijdag 1 april vanaf 10.15 uur.
Eind september worden de idylles ingezaaid met mengsels van vaste (meerjarige) soorten flora, onder andere wilde marjolein, veldsalie, beemdooievaarsbek, grote tijm, knoopkruid, koekoeksbloem, beemdkroon, weideklokjes, mottenkruid, gewone ossentong, prachtanjer, duizendblad, slangenkruid, zandblauwtje en wilde cichorei.
De nieuwe idylles zorgen voor veel voedsel in de maanden mei tot en met oktober. Ook worden door de leerlingen van de NSV2 in het najaar 10.000 biologische boerenkrokussen geplant. Leerlingen die helpen met het planten van de bloembollen krijgen een zakje bollen mee om thuis in de eigen tuin te planten. De kinderen komen via diverse educatieve activiteiten meer te weten over het belang van bloemen, bijen, hommels en vlinders. Door het toevoegen van bloembollen is er in de maanden maart en april ook extra voedsel beschikbaar. Na de realisatie bloeien er planten vanaf maart tot en met oktober.
Bron: nijmegenbloeit.nl

Op de plaats waar vroeger twee cités en een complex met garageboxen stonden, ligt nu het Acaciapark, een buurtpark. In en rond het park bouwde een maatschappij voor sociale huisvesting 40 sociale huurappartementen.
In het kader van het masterplan ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ besliste de overheid in 2003 een aantal terreinen in de Gentse volkswijk de Brugse Poort te gaan herinrichten met het oog op het verbeteren van de woon- en levenskwaliteit van de wijkbewoners.
In en rond het park liet de maatschappij voor sociale huisvesting de Gentse Haard veertig sociale huurappartementen bouwen. Abscis Architecten opteerde daarbij voor een herkenbare toevoeging van aparte bouwvolumes en open ruimten. De verschillende woninggroepen vormen niettemin een geheel door de consequente architectuur en door het uniforme materiaalgebruik. De woningtypes zijn sterk verschillend van elkaar en erg gemixt. De beide koppen van het park fungeren als een soort ‘poortwachters’: ze markeren niet alleen de ingang van het park maar hebben ook een signaalfunctie voor de buurt en haar bewoners.
Het centrale binnengebied bestaat uit een grote, groene open ruimte die enkel langs de randen voorzien wordt van bomengroepen, opgekroonde Acacia’s, aangeplant in wildverband. Deze refereren naar de structuur van de toenmalige beluikjes op deze plek. De verharde ruimte wordt tot een minimum beperkt en is functioneel: twee kasseistroken worden in het park getrokken, refererend naar de beluikstraatjes en een functionele verbinding met de nieuwe woningen.
Het publiek domein is een gemeenschappelijke ruimte voor de buurtbewoners. Het park is langs verschillende zijden publiek toegankelijk. Het bouwblok wordt over de volledige breedte langs de Kastanjestraat visueel opengehouden, waardoor het groene karakter van het park tot in het straatbeeld binnendringt.
Bewoners van de aanpalende Hulstboomstraat en Acaciastraat kregen de kans om hun tuin uit te breiden tot aan het Acaciapark. Door vanuit de aanliggende tuinen erftoegangen naar het park aan te bieden ontstaat er interactie tussen het private en het publieke domein en wordt ook de betrokkenheid vanwege de omwonenden aangemoedigd.
bron: cgconcept.be
 

Het Zwitsers-Belgisch ontwerpteam ADR Architectes/Technum gaat de Gedempte Zuiderdokken heraanleggen. Het basisontwerp is een plein geworden met veel groen, water en ruimte voor kleinschalige evenementen. Er komt ook een museumas en een andere laan moet de Schelde met de stad verbinden. “Dit is geen spektakelarchitectuur maar een ontwerp met respect voor de historische contouren van de oude dokken en veel ruimte”, zegt de Antwerpse schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). Het nieuwe plein moet een klein Central Park aan de Schelde worden klinkt het.
Een definitief plan is dit nog niet. Het geselecteerde ontwerpbureau zal nu, samen met het stadsbestuur en verdere inspraak van de Antwerpenaren, aan een definitief ontwerp werken. Het is de bedoeling dat de heraanleg eind 2018 kan beginnen. Tegen dan moet al één van de twee parkings onder het plein klaar zijn. Er zal in beide parkings plaats zijn voor ruim 2.000 auto’s. Bovengronds zal er op het plein niet meer geparkeerd kunnen worden.
In het totaal namen er 5 ontwerpteams deel aan de wedstrijd voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken. “De keuze voor het winnend team gebeurde met een zeer grote unanimiteit. Zowel bij de gespecialiseerde jury, het stadsbestuur als de Antwerpenaren, die hun mening hebben gegeven. Dat betekent dat er een draagvlak is opgebouwd voor de toekomst van dit nieuwe plein”, besluit Rob Van de Velde.
bron: gva.be
 
 

Op jaarbasis gooit iedere Rotterdammer gemiddeld 71 plastic tassen weg. Dat komt neer op meer dan 42,5 miljoen plastic tasjes per jaar! Dat is niet alleen een verspilling van grondstoffen, er belanden ook tasjes in het milieu waar ze veel schade aanrichten. Plastic tasjes staan bijvoorbeeld op de derde plaats met hun aandeel in de plastic soep die stad en natuur vervuilt en bedreigt. Om deze redenen heeft staatssecretaris Mansveld een landelijk verbod aangekondigd op gratis wegwerptasjes. 
Rotterdam wil de stad voorbereiden op het verbod op gratis plastic tasjes. Vanaf 1 januari 2016 geldt dat verbod in heel Nederland, en vanaf die dag moeten klanten een geldbedrag betalen als zij een plastic tasje nodig hebben bij hun aankopen. Rotterdam gaat graag nu al aan de slag: plastic tasjes leveren een grote bijdrage aan de vervuiling van de stad én van het milieu.
De gemeente Rotterdam heeft daarom de wedstrijd ‘Geef plastic de zak!’ uitgeroepen, waarmee de gemeente zowel Rotterdamse bewoners als ondernemers enthousiasmeren om bij te dragen aan een schonere stad en beter milieu.
Goed idee?
Heb je een goed idee over hoe we Rotterdam plastic-tas-loos kunnen maken! Neem de wedstrijdvoorwaarden goed door en stuur je plan en jouw gegevens op naarmeedoen@geefplasticdezak.nl vóór 7 september 2015. Kijk hier voor meer informatie.

Onderzoek van Wageningen Universiteit naar het hitte-eilandeffect in Nederlandse steden toont aan dat op een warme zomerdag het temperatuurverschil tussen stad en platteland kan oplopen tot meer dan vijf graden. Het middel tegen hitte is eenvoudig: meer groen. Maar welk groen koelt het best en is goed bestand tegen droogte en hitte?
Met 1% meer groen in de stad neemt het hitte-eilandeffect in de stad met 0,06 graad af, blijkt uit recent onderzoek van Gert-Jan Steeneveld van Wageningen Universiteit. Door verdamping via de bladeren heeft groen een verkoelende werking. Op een hete dag koelt gras aanvankelijk beter dan bos. Maar houdt de hitte aan, dan droogt grasland snel uit. Bomen daarentegen zijn in staat hun verdamping gedurende een langere periode op peil te houden. Hun diepe worteling draagt daaraan bij. Het feit dat bomen daarnaast voor schaduw zorgen waarin het voor mensen prettig toeven is, maakt bomen uitermate geschikt als middel tegen hitte. “Wil je het hitte-eilandeffect verlagen dan is eigenlijk elke boom goed, als hij het maar goed doet’’, stelt Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Lisse. De soortkeuze is niet het eerste uitgangspunt. Beter is om te vragen: wat past hier en wat is het doel? “Voor verkoeling en om te voorkomen dat de omgeving opwarmt is een goed groeiende boom de eerste vereiste. Natuurlijk geeft een grote boom met een brede kroon de meeste schaduw, maar als een grote boom niet op die plek past, is het beter te kiezen voor tien kleine bomen. Die kunnen eenzelfde effect hebben.’’
Droogtestress
In het stedelijk gebied hebben bomen het altijd moeilijk. Door klimaatverandering loopt de hitte in de stad nog eens extra op en kan droogtestress ontstaan. Hiemstra ziet dat hier en daar het sortiment al wordt aangepast aan die veranderende omstandigheden. “Het punt is dat deze soorten nog niet in de praktijk zijn getest. Toen PPO vijftien jaar geleden met het gebruikswaardeonderzoek Straat- en Laanbomen begon, speelde klimaatverandering nog niet. In de tweede fase van ons onderzoek willen we dat aspect wel meenemen.’’ Duitse onderzoekers stelden al wel een lijst op van bomen die theoretisch goed tegen droogte en warmte kunnen (zie kader Droogte- en warmtetolerante bomen). “Maar of die het ook echt als straatboom gaan doen? Dat willen we nu gaan onderzoeken.’’ Hiemstra hamert op de aandacht voor de groeiplaatsomstandigheden. “Ruimte, zowel boven- als ondergronds, vocht en voeding, dat hebben bomen nodig.’’ Manieren om op kunstmatige wijze aan de eisen van bomen tegemoet te komen, hebben niet zijn voorkeur. Een zogenoemde waterboxx, een soort couveuse die regenwater en condens opslaat vanuit de lucht, maakt het mogelijk om zelfs bomen te laten groeien in de woestijn. Het lijkt de PPO-onderzoeker een prijzige zaak. “Bovendien is het vooral geschikt voor het laten aanslaan van jonge boompjes en niet voor stadsbomen.’’ Ook het extra besproeien van bomen zodat deze water kunnen opnemen via het blad, vindt hij niet optimaal. “Het is veel beter om te zorgen dat het water in de ondergrond beschikbaar is, een boom moet gewoon voldoende groeiruimte hebben onder de grond. Daar moet bij de planvorming al rekening mee worden gehouden.’’
Risicospreiding
Wel is de kans op uitval door droogte te spreiden door lanen en straten te voorzien van verschillende soorten bomen in plaats van te kiezen voor een monocultuur. “Voor het waterverbruik maakt dat niks uit, maar door droogtestress worden bomen vatbaarder voor schimmels en insectenplagen. Door gemengde lanen aan te planten, voorkom je dat onder extreme omstandigheden hele lanen het loodje leggen. Risicospreiding is altijd verstandig nu het klimaat verandert.’’
Tekst: Jacqueline van Wetten. Artikel gepubliceerd in magazine De Groene Stad, april 2012, pag 40-41.

Meer geld voor groen, parken en bomen in Amsterdam was al afgesproken in het coalitieakkoord van D66, SP en VVD. De ambitieuze Groen Agenda van D66 wethouder Choho doet hier nog een schepje bovenop. Marijn Bosman, woordvoerder Groen & Parken voor D66 Amsterdam: “Dit college kiest ervoor om de stad echt te vergroenen: de kwaliteit van onze stadsparken gaat omhoog, en er komen meer groene daken en postzegelparkjes”.

Een park erbij

Het idee van de Groen Agenda is dat elke Amsterdammer binnen een paar minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. De parken worden beter toegerust voor intensief gebruik, zoals op drukke zomerdagen of tijdens evenementen. Wethouder Choho: “Drie stadsparken worden als eerste aangepakt om de kwaliteit flink te verbeteren. En de groengebieden om de stad heen worden beter bereikbaar door meer fietspaden en hardlooproutes”. Ook gaat de wethouder opzoek naar een locatie voor een nieuw stadspark.

Meer groene daken

Groen is niet alleen mooi, het is ook functioneel. Met groene daken kan de overlast van hevige regenbuien in Amsterdam bijvoorbeeld worden aangepakt. Marijn Bosman heeft daarom eerder het initiatiefvoorstel ‘Wateroverlast kan het dak op in Amsterdam’ ingediend met een plan voor meer groene daken . Bosman: “Hierdoor blijft de stad koel in de zomer en komen de straten niet blank te staan na een fikse regenbui. Als bewoners of bedrijven hun dak willen vergroenen, is dat door dit initiatiefvoorstel makkelijker en betaalbaarder.” De groene daken hebben een plek gekregen in de Groen Agenda.

Economische kracht van groen

Wethouder Choho: ‘Amsterdammers zijn voor een groene omgeving straks niet meer aangewezen op een paar populaire parken, maar krijgen meer keus. Dat past ook bij de verschillende eisen die verschillende groepen hebben, of het nou een festival, moestuin of groen dak is. Daarnaast zijn we niet bang om de economische kracht van groen in de stad in te zien. Het mag een stuk  dynamischer, en beter aansluiten bij ontwikkelingen in de stad.’
Bron: D66 Amsterdam

Het Groenbeleidsplan van de gemeente Zwolle wordt geactualiseerd. Volgens het college zijn na 15 jaar veel van de voornemens uitgevoerd en is de tijd zodanig veranderd dat er een actualisatie van het beleidskader nodig is. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom met verschillende partijen in de groene sector aan tafel om de trends en ontwikkelingen te bespreken.
Burgerparticipatie centraal
In de nieuwe Groene agenda worden nieuwe accenten gelegd ten opzichte van het huidige beleid. Zo is er aandacht voor bewoners die zelf openbaar groen aanleggen en onderhouden, moestuinen en fruitbomen, het tijdelijk gebruik van bouwgronden, natuurlijke speelplekken, klimaatveranderingen enz.. Voor elk onderdeel van de Groene Agenda wordt ook bepaald welke rol de gemeente Zwolle speelt: van passief naar actief, alleen of in samenwerking.
Bereikbaarheid parken
Het groen in de gemeente Zwolle heeft zich volgens het college de afgelopen jaren goed ontwikkeld en wordt intensiever gebruikt dan ooit. Het Groenbeleidsplan uit 1998 zou daaraan sterk hebben bijgedragen. Zo is de bruikbaarheid en de bereikbaarheid van de parken verbeterd en uitgebreid. De bestaande parken hebben een opknapbeurt gehad. De fiets- en wandelroutes zijn uitgebreid, zo kreeg het Rondje Zwolle een aantal extra kilometers en is de verharding van de paden aangepakt. Daarnaast zijn in de stadsranden nieuwe uitloopgebieden met natuurterreinen en bossen aangelegd. Voorbeelden zijn onder andere  Goosebroek (langs de Westerveldse Aa ter hoogte van Oosterenk), en bossen bij Wijthmen, Zandhove en Bikkenrade.
 
Bron: Weblog Zwolle