In Tor­on­to bou­wen wordt een park onder een brug gebouwd

We zijn stil­aan gewend aan nieu­we par­ken op brug­gen en via­duc­ten. In het Cana­de­se Tor­on­to wordt nu ook een park onder een via­duct aan­ge­legd. Het nieu­we park, Under Gar­di­ner, is bij­na 2 km lang en 4 ha groot en komt onder het via­duct van de Gar­di­ner Expres­sway die door een groot deel van de bui­ten­wij­ken […]

Ope­ning van het Groe­ne Huis in Park Schot­horst

Het Groe­ne Huis in Park Schot­horst werd dit week­end offi­ci­eel geo­pend en om dat te vie­ren waren er al de hele week acti­vi­tei­ten. Het voor­ma­li­ge Cen­trum voor Natuur en Mili­eu­edu­ca­tie in de oude boer­de­rij was onher­stel­baar na de brand. De laat­ste twee jaar is er hard gewerkt aan het Groe­ne Huis, het ver­nieuw­de cen­trum. Op […]

Máxi­ma­park nog mooi­er door samen­wer­king

Bewo­ners, orga­ni­sa­ties en gemeen­te gaan nog nau­wer samen­wer­ken aan het Máxi­ma­park. Er komt een publiek-maat­­schap­pe­­lij­­ke parkor­ga­ni­sa­tie voor het beheer en de ver­de­re ont­wik­ke­ling van het park. Zij gaan samen aan de gang met de pro­gram­me­ring en de com­mu­ni­ca­tie en een moge­lijk bezoe­kers­cen­trum. Het col­le­ge heeft het plan hier­voor goed­ge­keurd. De parkor­ga­ni­sa­tie zal beter kun­nen inspe­len […]

Nij­me­gen legt in Gof­fert­park twee enor­me bloe­men­wei­des aan

Op dit moment wor­den er — in het kader van het pro­gram­ma Groen Ver­bindt — twee idyl­les (bloe­men­wei­des) in het Gof­fert­park, nabij de Bij­en­stal aan­ge­legd. Groen Ver­bindt is een spe­ci­aal pro­gram­ma van de gemeen­te Nij­me­gen, waar­bij de soci­a­le bete­ke­nis en kracht van groen voor­op staan. Groen Ver­bindt dient tot meer samen­hang en uit­wis­se­ling te komen, […]

Nieuw Aca­cia­park geeft zuur­stof aan de Brug­se Poort

Op de plaats waar vroe­ger twee cités en een com­plex met gara­ge­boxen ston­den, ligt nu het Aca­cia­park, een buurt­park. In en rond het park bouw­de een maat­schap­pij voor soci­a­le huis­ves­ting 40 soci­a­le huur­ap­par­te­men­ten. In het kader van het mas­ter­plan ‘Zuur­stof voor de Brug­se Poort’ beslis­te de over­heid in 2003 een aan­tal ter­rei­nen in de Gent­se […]

Ant­wer­pen krijgt eigen Cen­tral Park

Het Zwit­­sers-Bel­­gisch ont­werp­team ADR Architectes/Technum gaat de Gedemp­te Zui­der­dok­ken heraan­leg­gen. Het basis­ont­werp is een plein gewor­den met veel groen, water en ruim­te voor klein­scha­li­ge eve­ne­men­ten. Er komt ook een muse­u­mas en een ande­re laan moet de Schel­de met de stad ver­bin­den. “Dit is geen spek­ta­ke­l­ar­chi­tec­tuur maar een ont­werp met res­pect voor de his­to­ri­sche con­tou­ren van […]

Rot­ter­dam geeft plas­tic de zak!

Op jaar­ba­sis gooit iede­re Rot­ter­dam­mer gemid­deld 71 plas­tic tas­sen weg. Dat komt neer op meer dan 42,5 mil­joen plas­tic tas­jes per jaar! Dat is niet alleen een ver­spil­ling van grond­stof­fen, er belan­den ook tas­jes in het mili­eu waar ze veel scha­de aan­rich­ten. Plas­tic tas­jes staan bij­voor­beeld op de der­de plaats met hun aan­deel in de […]

Bomen tegen hit­te

Onder­zoek van Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit naar het hit­­te-eiland­ef­­fect in Neder­land­se ste­den toont aan dat op een war­me zomer­dag het tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen stad en plat­te­land kan oplo­pen tot meer dan vijf gra­den. Het mid­del tegen hit­te is een­vou­dig: meer groen. Maar welk groen koelt het best en is goed bestand tegen droog­te en hit­te? Met 1% meer […]

Elke Amster­dam­mer bin­nen paar minu­ten in park

Meer geld voor groen, par­ken en bomen in Amster­dam was al afge­spro­ken in het coa­li­tie­ak­koord van D66, SP en VVD. De ambi­ti­eu­ze Groen Agen­da van D66 wet­hou­der Choho doet hier nog een schep­je boven­op. Marijn Bos­man, woord­voer­der Groen & Par­ken voor D66 Amster­dam: “Dit col­le­ge kiest ervoor om de stad echt te ver­groe­nen: de kwa­li­teit […]

Gemeen­te Zwol­le actu­a­li­seert Groen­be­leids­plan

Het Groen­be­leids­plan van de gemeen­te Zwol­le wordt geac­tu­a­li­seerd. Vol­gens het col­le­ge zijn na 15 jaar veel van de voor­ne­mens uit­ge­voerd en is de tijd zoda­nig ver­an­derd dat er een actu­a­li­sa­tie van het beleids­ka­der nodig is. Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders gaat daar­om met ver­schil­len­de par­tij­en in de groe­ne sec­tor aan tafel om de trends […]