Ant­wer­pen krijgt eigen Cen­tral Park

Het Zwit­sers-Bel­gisch ont­werp­team ADR Architectes/Technum gaat de Gedemp­te Zui­der­dok­ken heraan­leg­gen. Het basis­ont­werp is een plein gewor­den met veel groen, water en ruim­te voor klein­scha­li­ge eve­ne­men­ten. Er komt ook een muse­u­mas en een ande­re laan moet de Schel­de met de stad ver­bin­den. “Dit is geen spek­ta­ke­l­ar­chi­tec­tuur maar een ont­werp met res­pect voor de his­to­ri­sche con­tou­ren van de oude dok­ken en veel ruim­te”, zegt de Ant­werp­se sche­pen voor Stads­ont­wik­ke­ling Rob Van de Vel­de (N‑VA). Het nieu­we plein moet een klein Cen­tral Park aan de Schel­de wor­den klinkt het.
Een defi­ni­tief plan is dit nog niet. Het gese­lec­teer­de ont­werp­bu­reau zal nu, samen met het stads­be­stuur en ver­de­re inspraak van de Ant­wer­pe­na­ren, aan een defi­ni­tief ont­werp wer­ken. Het is de bedoe­ling dat de heraan­leg eind 2018 kan begin­nen. Tegen dan moet al één van de twee par­kings onder het plein klaar zijn. Er zal in bei­de par­kings plaats zijn voor ruim 2.000 auto’s. Boven­gronds zal er op het plein niet meer gepar­keerd kun­nen wor­den.
In het totaal namen er 5 ont­werp­teams deel aan de wed­strijd voor de heraan­leg van de Gedemp­te Zui­der­dok­ken. “De keu­ze voor het win­nend team gebeur­de met een zeer gro­te una­ni­mi­teit. Zowel bij de gespe­ci­a­li­seer­de jury, het stads­be­stuur als de Ant­wer­pe­na­ren, die hun mening heb­ben gege­ven. Dat bete­kent dat er een draag­vlak is opge­bouwd voor de toe­komst van dit nieu­we plein”, besluit Rob Van de Vel­de.
bron: gva.be