Máxi­ma­park nog mooi­er door samen­wer­king

Bewo­ners, orga­ni­sa­ties en gemeen­te gaan nog nau­wer samen­wer­ken aan het Máxi­ma­park. Er komt een publiek-maat­schap­pe­lij­ke parkor­ga­ni­sa­tie voor het beheer en de ver­de­re ont­wik­ke­ling van het park. Zij gaan samen aan de gang met de pro­gram­me­ring en de com­mu­ni­ca­tie en een moge­lijk bezoe­kers­cen­trum. Het col­le­ge heeft het plan hier­voor goed­ge­keurd. De parkor­ga­ni­sa­tie zal beter kun­nen inspe­len op idee­ën en ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners en heeft meer slag­kracht. Dank­zij de inzet van vrij­wil­li­gers, part­ners en de fond­sen die zij aan­bo­ren is er finan­ci­eel ook meer moge­lijk. Met als resul­taat een nog mooi­er Máxi­ma­park, voor en door bewo­ners.

Maat­schap­pe­lij­ke part­ners en gemeen­te heb­ben op pret­ti­ge wij­ze samen­ge­werkt aan het plan voor de parkor­ga­ni­sa­tie. Hun plan is door het col­le­ge omarmd. Want het suc­ces van de samen­wer­king bij het Máxi­ma­park is al eer­der bewe­zen. Voor­dat er nog maar één boom was geplant, deden er al vrij­wil­li­gers mee. Ele­men­ten als de Bui­ten­plaats, bomen van het Dom­p­lein, Jere­mie­brug, Vlin­der­hof en de Samen­loop waren er zon­der deze samen­wer­king nooit geko­men.

Voor de exac­te invul­ling en orga­ni­sa­tie is er nog geen pas­klaar plan. Luis­te­ren, kij­ken naar wat er kan, samen leren en dur­ven los­la­ten zijn belang­rij­ke ele­men­ten. De part­ners en het col­le­ge zien moge­lijk­he­den in de door­ont­wik­ke­ling van de suc­ces­vol­le bestaan­de samen­wer­king. Doel is het park nog meer dé soci­a­le en eco­lo­gi­sche spil van Leid­sche Rijn en Vleu­ten-De Meern te maken.

Bron: gemeen­te Utrecht