Elke Amster­dam­mer bin­nen paar minu­ten in park

Meer geld voor groen, par­ken en bomen in Amster­dam was al afge­spro­ken in het coa­li­tie­ak­koord van D66, SP en VVD. De ambi­ti­eu­ze Groen Agen­da van D66 wet­hou­der Choho doet hier nog een schep­je boven­op. Marijn Bos­man, woord­voer­der Groen & Par­ken voor D66 Amster­dam: “Dit col­le­ge kiest ervoor om de stad echt te ver­groe­nen: de kwa­li­teit van onze stads­par­ken gaat omhoog, en er komen meer groe­ne daken en post­ze­gel­parkjes”.

Een park erbij

Het idee van de Groen Agen­da is dat elke Amster­dam­mer bin­nen een paar minu­ten in een groe­ne omge­ving moet kun­nen zijn. De par­ken wor­den beter toe­ge­rust voor inten­sief gebruik, zoals op druk­ke zomer­da­gen of tij­dens eve­ne­men­ten. Wet­hou­der Choho: “Drie stads­par­ken wor­den als eer­ste aan­ge­pakt om de kwa­li­teit flink te ver­be­te­ren. En de groen­ge­bie­den om de stad heen wor­den beter bereik­baar door meer fiets­pa­den en hard­loop­rou­tes”. Ook gaat de wet­hou­der opzoek naar een loca­tie voor een nieuw stads­park.

Meer groe­ne daken

Groen is niet alleen mooi, het is ook func­ti­o­neel. Met groe­ne daken kan de over­last van hevi­ge regen­bui­en in Amster­dam bij­voor­beeld wor­den aan­ge­pakt. Marijn Bos­man heeft daar­om eer­der het ini­ti­a­tief­voor­stel ‘Water­over­last kan het dak op in Amster­dam’ inge­diend met een plan voor meer groe­ne daken . Bos­man: “Hier­door blijft de stad koel in de zomer en komen de stra­ten niet blank te staan na een fik­se regen­bui. Als bewo­ners of bedrij­ven hun dak wil­len ver­groe­nen, is dat door dit ini­ti­a­tief­voor­stel mak­ke­lij­ker en betaal­baar­der.” De groe­ne daken heb­ben een plek gekre­gen in de Groen Agen­da.

Eco­no­mi­sche kracht van groen

Wet­hou­der Choho: ‘Amster­dam­mers zijn voor een groe­ne omge­ving straks niet meer aan­ge­we­zen op een paar popu­lai­re par­ken, maar krij­gen meer keus. Dat past ook bij de ver­schil­len­de eisen die ver­schil­len­de groe­pen heb­ben, of het nou een fes­ti­val, moes­tuin of groen dak is. Daar­naast zijn we niet bang om de eco­no­mi­sche kracht van groen in de stad in te zien. Het mag een stuk  dyna­mi­scher, en beter aan­slui­ten bij ont­wik­ke­lin­gen in de stad.’
Bron: D66 Amster­dam