Ope­ning van het Groe­ne Huis in Park Schot­horst

Het Groe­ne Huis in Park Schot­horst werd dit week­end offi­ci­eel geo­pend en om dat te vie­ren waren er al de hele week acti­vi­tei­ten. Het voor­ma­li­ge Cen­trum voor Natuur en Mili­eu­edu­ca­tie in de oude boer­de­rij was onher­stel­baar na de brand. De laat­ste twee jaar is er hard gewerkt aan het Groe­ne Huis, het ver­nieuw­de cen­trum. Op zon­dag mocht bur­ge­mees­ter Bol­si­us als ope­nings­han­de­ling in een hoog­wer­ker een vogel­kast­je plaat­sen in de schoor­steen; via een web­cam kan wor­den gevolgd of dit vogels gaat ver­lei­den om er nest­je in te maken.
De dag ervoor was het de beurt aan natuur­ver­e­ni­gin­gen om voor de ‘1000 soor­ten­jacht’ in de omge­ving de diver­si­teit van de natuur in kaart te bren­gen. Na voor­over­leg in het Groe­ne Huis trok­ken ze er in groep­jes op uit om vogels te spot­ten, dan wel insec­ten of slak­jes te tel­len. Een bij­zon­de­re rol voor Chris­top­he Bro­chard, Frans van geboor­te, des­kun­dig in veel dier­soor­ten, maar voor­al in insec­ten­lar­ven en libel­len. Net zo expres­sief als de beken­de Freek Vonk wist hij ieder­een mee te krij­gen in zijn enthou­si­as­me over de nie­ti­ge beest­jes die uit de vij­ver bij Park Schot­horst te voor­schijn kwa­men. Aan het eind van de dag werd het resul­taat met de micro­scoop beke­ken en in de com­pu­ter ver­werkt zodat op een later moment opnieuw geke­ken kan wor­den hoe de natuur zich ont­wik­kelt.
Bron: stadamersfoort.nl, Foto: Cees Wou­da