Nieuw Aca­cia­park geeft zuur­stof aan de Brug­se Poort

Op de plaats waar vroe­ger twee cités en een com­plex met gara­ge­boxen ston­den, ligt nu het Aca­cia­park, een buurt­park. In en rond het park bouw­de een maat­schap­pij voor soci­a­le huis­ves­ting 40 soci­a­le huur­ap­par­te­men­ten.
In het kader van het mas­ter­plan ‘Zuur­stof voor de Brug­se Poort’ beslis­te de over­heid in 2003 een aan­tal ter­rei­nen in de Gent­se volks­wijk de Brug­se Poort te gaan her­in­rich­ten met het oog op het ver­be­te­ren van de woon- en levens­kwa­li­teit van de wijk­be­wo­ners.
In en rond het park liet de maat­schap­pij voor soci­a­le huis­ves­ting de Gent­se Haard veer­tig soci­a­le huur­ap­par­te­men­ten bou­wen. Abscis Archi­tec­ten opteer­de daar­bij voor een her­ken­ba­re toe­voe­ging van apar­te bouw­vo­lu­mes en open ruim­ten. De ver­schil­len­de woning­groe­pen vor­men niet­te­min een geheel door de con­se­quen­te archi­tec­tuur en door het uni­for­me mate­ri­aal­ge­bruik. De woning­ty­pes zijn sterk ver­schil­lend van elkaar en erg gemixt. De bei­de kop­pen van het park fun­ge­ren als een soort ‘poort­wach­ters’: ze mar­ke­ren niet alleen de ingang van het park maar heb­ben ook een sig­naal­func­tie voor de buurt en haar bewo­ners.
Het cen­tra­le bin­nen­ge­bied bestaat uit een gro­te, groe­ne open ruim­te die enkel langs de ran­den voor­zien wordt van bomen­groe­pen, opge­kroon­de Acacia’s, aan­ge­plant in wild­ver­band. Deze refe­re­ren naar de struc­tuur van de toen­ma­li­ge beluik­jes op deze plek. De ver­har­de ruim­te wordt tot een mini­mum beperkt en is func­ti­o­neel: twee kas­sei­stro­ken wor­den in het park getrok­ken, refe­re­rend naar de beluik­straat­jes en een func­ti­o­ne­le ver­bin­ding met de nieu­we wonin­gen.
Het publiek domein is een gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­te voor de buurt­be­wo­ners. Het park is langs ver­schil­len­de zij­den publiek toe­gan­ke­lijk. Het bouw­blok wordt over de vol­le­di­ge breed­te langs de Kas­tan­je­s­traat visu­eel open­ge­hou­den, waar­door het groe­ne karak­ter van het park tot in het straat­beeld bin­nen­dringt.
Bewo­ners van de aan­pa­len­de Hulst­boom­straat en Aca­ciastraat kre­gen de kans om hun tuin uit te brei­den tot aan het Aca­cia­park. Door van­uit de aan­lig­gen­de tui­nen erf­toe­gan­gen naar het park aan te bie­den ont­staat er inter­ac­tie tus­sen het pri­va­te en het publie­ke domein en wordt ook de betrok­ken­heid van­we­ge de omwo­nen­den aan­ge­moe­digd.
bron: cgconcept.be