Rot­ter­dam geeft plas­tic de zak!

Op jaar­ba­sis gooit iede­re Rot­ter­dam­mer gemid­deld 71 plas­tic tas­sen weg. Dat komt neer op meer dan 42,5 mil­joen plas­tic tas­jes per jaar! Dat is niet alleen een ver­spil­ling van grond­stof­fen, er belan­den ook tas­jes in het mili­eu waar ze veel scha­de aan­rich­ten. Plas­tic tas­jes staan bij­voor­beeld op de der­de plaats met hun aan­deel in de plas­tic soep die stad en natuur ver­vuilt en bedreigt. Om deze rede­nen heeft staats­se­cre­ta­ris Mans­veld een lan­de­lijk ver­bod aan­ge­kon­digd op gra­tis weg­werp­tas­jes. 
Rot­ter­dam wil de stad voor­be­rei­den op het ver­bod op gra­tis plas­tic tas­jes. Van­af 1 janu­a­ri 2016 geldt dat ver­bod in heel Neder­land, en van­af die dag moe­ten klan­ten een geld­be­drag beta­len als zij een plas­tic tas­je nodig heb­ben bij hun aan­ko­pen. Rot­ter­dam gaat graag nu al aan de slag: plas­tic tas­jes leve­ren een gro­te bij­dra­ge aan de ver­vui­ling van de stad én van het mili­eu.
De gemeen­te Rot­ter­dam heeft daar­om de wed­strijd ‘Geef plas­tic de zak!’ uit­ge­roe­pen, waar­mee de gemeen­te zowel Rot­ter­dam­se bewo­ners als onder­ne­mers enthou­si­as­me­ren om bij te dra­gen aan een scho­ne­re stad en beter mili­eu.
Goed idee?
Heb je een goed idee over hoe we Rot­ter­dam plas­tic-tas-loos kun­nen maken! Neem de wed­strijd­voor­waar­den goed door en stuur je plan en jouw gege­vens op naarmeedoen@geefplasticdezak.nl vóór 7 sep­tem­ber 2015. Kijk hier voor meer infor­ma­tie.