Gemeen­te Zwol­le actu­a­li­seert Groen­be­leids­plan

Het Groen­be­leids­plan van de gemeen­te Zwol­le wordt geac­tu­a­li­seerd. Vol­gens het col­le­ge zijn na 15 jaar veel van de voor­ne­mens uit­ge­voerd en is de tijd zoda­nig ver­an­derd dat er een actu­a­li­sa­tie van het beleids­ka­der nodig is. Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders gaat daar­om met ver­schil­len­de par­tij­en in de groe­ne sec­tor aan tafel om de trends en ont­wik­ke­lin­gen te bespre­ken.
Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie cen­traal
In de nieu­we Groe­ne agen­da wor­den nieu­we accen­ten gelegd ten opzich­te van het hui­di­ge beleid. Zo is er aan­dacht voor bewo­ners die zelf open­baar groen aan­leg­gen en onder­hou­den, moes­tui­nen en fruit­bo­men, het tij­de­lijk gebruik van bouw­gron­den, natuur­lij­ke speel­plek­ken, kli­maat­ver­an­de­rin­gen enz.. Voor elk onder­deel van de Groe­ne Agen­da wordt ook bepaald wel­ke rol de gemeen­te Zwol­le speelt: van pas­sief naar actief, alleen of in samen­wer­king.
Bereik­baar­heid par­ken
Het groen in de gemeen­te Zwol­le heeft zich vol­gens het col­le­ge de afge­lo­pen jaren goed ont­wik­keld en wordt inten­sie­ver gebruikt dan ooit. Het Groen­be­leids­plan uit 1998 zou daar­aan sterk heb­ben bij­ge­dra­gen. Zo is de bruik­baar­heid en de bereik­baar­heid van de par­ken ver­be­terd en uit­ge­breid. De bestaan­de par­ken heb­ben een opknap­beurt gehad. De fiets- en wan­del­rou­tes zijn uit­ge­breid, zo kreeg het Rond­je Zwol­le een aan­tal extra kilo­me­ters en is de ver­har­ding van de paden aan­ge­pakt. Daar­naast zijn in de stads­ran­den nieu­we uit­loop­ge­bie­den met natuur­ter­rei­nen en bos­sen aan­ge­legd. Voor­beel­den zijn onder ande­re  Goo­se­broek (langs de Wes­ter­veld­se Aa ter hoog­te van Oos­ter­enk), en bos­sen bij Wijth­men, Zand­ho­ve en Bik­ken­ra­de.
 
Bron: Weblog Zwol­le