ANWB helpt buurt­be­wo­ners met opknap­pen park

 Een bank­je, een speel­toe­stel, meer vuil­nis­bak­ken of mis­schien wel een gezel­li­ge pick­nick­plaats? Voor de Dag van het Park op zon­dag 3 juni 2012 gaat de ANWB buurt­be­wo­ners hel­pen het park in de buurt een opknap­beurt te geven. De hulp van de ANWB bestaat uit een geld­be­drag van maxi­maal €5.000,-  indien nodig aan­ge­vuld met prak­ti­sche ken­nis of de inzet van vrij­wil­li­gers en loka­le con­tac­ten.

De ideeën kun­nen tot en met vrij­dag 9 maart 2012 wor­den inge­diend.

Buurt­be­wo­ners die een goed idee heb­ben om het park in hun buurt op te knap­pen kun­nen hun idee ach­ter­la­ten op de web­si­te van de ANWB. Een jury, bestaan­de uit Arjel Woudstra(ANWB), Arno Sala­din (Stich­ting de Zon­ne­bloem), Michel­le de Roo (Schrijf­ster, Land­schaps­ar­chi­tect), Elle van Rijn (Schrijf­ster) en Wiko Moc­king (ANWB) zul­len de ideeën beoor­de­len. Op 15 maart wor­den de win­nen­de ideeën bekend­ge­maakt via de web­si­te.

Dag van het Park
Voor de acht­ste keer orga­ni­seert de ANWB samen met buurt­be­wo­ners en gemeen­ten de Dag van het Park. De Neder­land­se par­ken zijn het onmis­ba­re groen in de buurt en maakt het men­sen moge­lijk dicht­bij de natuur op te zoe­ken. Vorig jaar werd de Dag van het Park in meer dan 100 par­ken gevierd. 
 
Kijk voor meer infor­ma­tie »