Nieuw groen­con­cept voor Ant­werps park

Voor het eerst is een park in Ant­wer­pen ont­wor­pen in func­tie van natuur­ont­wik­ke­ling, natuur­be­le­ving en avon­tuur­lijk spe­len. Neer­land omhelst hier­mee een nieuw soort groen­con­cept voor de stad Ant­wer­pen. De water- en eco­lo­gi­sche toe­stand van het gebied zijn het uit­gangs­punt geweest voor de opmaak van het ont­werp.

Het pro­ject­ge­bied waar­voor dit voor­ont­werp werd opge­maakt, is 23 hec­ta­re groot. 18,4 hec­ta­re van het gebied wordt gere­ser­veerd voor groen­zo­ne waar­van 9 hec­ta­re natuur­re­ser­vaat. Ook rond­om het gebied is heel wat acti­vi­teit. Door­heen het park zijn heel wat spo­ren terug te vin­den van een mili­tair ver­le­den, zoals anti­tank­grach­ten en enke­le bom­kra­ters.

Ver­bin­din­gen door het park
Een belang­rijk fiets­pad loopt nu al langs het gebied. Ver­der wor­den door het hele park wan­del­pa­den aan­ge­legd.

Leren in en over groen
Wie het nieu­we park betreed, komt terecht in een edu­ca­tie­ve zone. Daar komen geïnteresseerden op ver­schil­len­de manie­ren meer te weten over de aan­we­zi­ge natuur en hoe ze thuis kun­nen bij­dra­gen tot een natuur­vrien­de­lij­ke woon­om­ge­ving.

Spe­len in het groen
De ont­wer­pers kozen samen met de kin­de­ren voor speel­na­tuur. Het resul­taat is een geva­ri­eerd land­schap met heu­vels, bomen­groep­jes, speel­grach­ten met water, boom­stam­men et cete­ra. De groe­ne speelom­ge­ving is een plek die uit­no­digt om te spe­len in en met de natuur en zo kin­de­ren leren hun fysie­ke gren­zen te ver­ken­nen.

Infor­ma­tie

Bron:
Politics.be