Park in de Mil­linx­buurt ver­be­tert mede de leef­baar­heid

“De Mil­linx­buurt ligt er fysiek fan­tas­tisch bij” Jur­gen Hoog­en­doorn, soci­aal weten­schap­per en werk­zaam bij ont­wik­ke­lings­be­drijf Amster­dam, sprak na een bezoek in de Mil­linx­buurt vol lof over de Rot­ter­dam­se wijk. “Er is hier onge­lo­fe­lijk veel bereikt”, zegt hij.  Het nieu­we park heeft de buurt extra ‘lucht’ gege­ven.

De Mil­linx­buurt in de Rot­ter­dam­se Tar­we­wijk ken­de begin jaren negen­tig for­se pro­ble­men als ach­ter­stal­lig onder­houd, leeg­stand, over­last als gevolg van ille­ga­le kamer­ver­huur en drugs­ge­re­la­teer­de cri­mi­na­li­teit. Dank­zij een inte­gra­le aan­pak is het tij inmid­dels voor een groot deel gekeerd.

Park geeft buurt extra ‘lucht’
Par­ti­cu­lie­re pan­den zijn opge­knapt, de woning­cor­po­ra­tie heeft wonin­gen aan­ge­kocht, ver­be­terd en samen­ge­voegd en inten­sief soci­aal beleid heeft de leef­baar­heid in de buurt sterk 
 ver­be­terd. Een nieuw park heeft de buurt extra ‘lucht’ gege­ven. For­meel is het fysie­ke onder­deel van de ver­nieu­wing in het najaar van 2011 afge­rond. Maar de buurt heeft nog steeds aan­dacht nodig, onder ande­re op soci­aal­eco­no­misch vlak.

Lees het vol­le­di­ge bericht op KEI ken­nis­cen­trum ste­de­lij­ke ver­nieu­wing »

Bron:
KEI ken­nis­cen­trum ste­de­lij­ke ver­nieu­wing