Schie­dams park wordt weer één geheel

Schie­dam krijgt een groe­ne scha­kel erbij. De Kop van de Plan­ta­ge zal — met de hulp van een tuin­ont­wer­per — weer één geheel wor­den met behulp van een ver­bin­dend bomen­ras­ter.

De Kop van de Plan­ta­ge krijgt een exclu­sie­ve uit­stra­ling. Medio augus­tus begint de aan­ne­mer met de her­in­rich­ting van het voor­ste deel van het oud­ste stads­park van Neder­land. Naar ver­wach­ting is een groot deel van het werk nog dit jaar gereed

Piet Oudolf maakt beplan­tings­plan
In het eer­ste kwar­taal van 2012 wor­den de nieuw aan­ge­leg­de groen­vak­ken van vas­te plan­ten voor­zien. Het beplan­tings­plan hier­van is gemaakt door de inter­na­ti­o­naal befaam­de tuin­ont­wer­per Piet Oudolf. Het tota­le pro­ject wordt in april 2012 opge­le­verd.

Bij­zon­der fraai
Wet­hou­der Ad Hek­man blikt voor­uit: “De Plan­ta­ge is één van de mooi­ste stuk­jes Schie­dam. Het eer­ste deel, gezien van­af de Ger­rit Ver­boon­straat, was ech­ter een beet­je rom­me­lig door de auto’s die ston­den gepar­keerd. Daar­door werd de rest van het park aan het zicht ont­trok­ken. In de nieu­we opzet wordt het park weer één geheel. Samen met de zeer betrok­ken klank­bord­groep zijn we erin geslaagd een bij­zon­der fraai inrich­tings­ont­werp te maken.”

Wis­se­len­de plant­vak­ken en vas­te plan­ten
De kop van het park wordt ver­breed en krijgt een rui­me, vrije entree. Deze inrich­ting is uit­no­di­gend en wordt kleur­rijk uit­ge­voerd met wis­se­len­de plant­vak­ken en vas­te plan­ten. De rui­me entree zorgt boven­dien voor meer trans­pa­ran­tie, wat de soci­a­le vei­lig­heid bevor­dert. Bij de inpas­sing van het her­den­kings­mo­nu­ment is nadruk­ke­lijk aan­dacht geschon­ken aan een ver­be­te­ring van de zicht­baar­heid van het monu­ment en ruim­te ten behoe­ve van de jaar­lijk­se her­den­kings­plech­tig­heid.

Bron:
Dicht­bij

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.