Nati­o­naal Park Hoge kem­pen ver­te­gen­woor­digt eco­no­mi­sche waar­de

Het Bel­gi­sche Nati­o­naal Park Hoge Kem­pen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en mili­eu zijn meer­waar­de, het is ook een eco­no­misch ren­da­bel ‘pro­duct’.

Dat is de con­clu­sie van een inter­na­ti­o­na­le con­fe­ren­tie over de eco­no­mi­sche meer­waar­de van natuur. “In beleids­keu­zes wordt de bij­dra­ge van natuur aan een eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling onder­schat of zelfs ont­kend”, zegt Igna­ce Schops van het Regi­o­naal Land­schap Kem­pen en Maas­land.

Taal van eco­no­mie dur­ven spre­ken
“Maar natuur­be­heer­ders moe­ten ook de taal van de eco­no­mie dur­ven te spreken.” In het boek ‘Hoge Kem­pen, hoge baten’, becij­fer­de de Neder­land­se soci­aal geo­graaf Tom Bade van Ken­nis­cen­trum Tri­ple E het eco­no­mi­sche ren­de­ment van het Nati­o­naal Park. “Eigenlijk onder­zoch­ten hij en zijn team wat deze 5.700 ha natuur opbren­gen”, zegt Johan Van Den Bosch van het Nati­o­naal Park.

5.100 arbeids­plaat­sen
“Zo zijn er dank­zij de natuur 5.100 arbeids­plaat­sen in de zes gemeen­ten van het Park. Die waren er niet zon­der de natuur”, zegt hij. “Dat gaat van per­so­neel in ver­zor­gings­in­stel­lin­gen die pre­cies daar lig­gen omwil­le van het groen, tot trans­port, land­bouw en hore­ca. Zo is drie­kwart van de 2.500 banen in de hore­ca te dan­ken aan de natuur en zijn er 190 banen ont­staan door de oprich­ting van het Nati­o­naal Park.” Die 5.700 ha natuur mon­den jaar­lijks in de regio uit in een omzet van € 191 mil­joen in aan­ver­wan­te sec­to­ren, en dat is op zijn beurt goed voor meer dan € 13 mil­joen aan belas­ting­in­kom­sten.

Drie jaar terug­ver­diend
“De slot­som van het onder­zoek is dat de € 40 mil­joen die de over­heid de afge­lo­pen tien jaar inves­teer­de in het Nati­o­naal Park, op min­der dan drie jaar werd terug­ver­diend”, ver­telt Van Den Bosch. “En dan gaat het nog niet over het behoud van bio­di­ver­si­teit en de bij­dra­ge aan het wel­zijn en de gezond­heid van omwo­nen­den en de meer dan 700.000 bezoe­ker per jaar.”

Groen Loont
De cam­pag­ne Groen Loont heeft als doel om de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van het open­baar groen onder de aan­dacht te bren­gen. Meer info »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:
Nieuws­blad

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.