Eind­ho­vens park Meer­land wint Dirk Roo­sen­burg 2011

Park Meer­land in Eind­ho­ven­se wijk Meer­land is win­naar van de Dirk Roo­sen­burg vak­prijs én van de publieks­prijs 2011. Dit werd op vrij­dag 24 juni door de vak­ju­ry bekend­ge­maakt. De jury wijst park Meer­land als win­naar aan van de Dirk Roo­sen­burg­prijs omdat dit pro­ject op alle vast­ge­stel­de onder­de­len het hoogst scoort.

Moti­ve­ring vak­ju­ry
De vak­ju­ry moti­veert haar keu­ze voor Park Meer­land als volgt: “Park Meer­land te Meer­ho­ven, inclu­sief pomp­ge­maal en brug­gen, is van een bij­zon­der schaal. Als groe­ne lob past het in de struc­tuur van Eind­ho­ven. Daar­naast is de situ­e­ring in de vinex­lo­ca­tie Meer­ho­ven stra­te­gisch, waar­door het park ver­bin­dend werkt en het een belang­rij­ke ont­moe­tings­plek is. Hier­door ont­staat een groet soci­a­le com­po­nent. Door de opzet van een forum met kamers blijft het park ondanks zijn schaal over­zich­te­lijk.

Ont­werp is zorg­vul­dig en beheerst
Het ont­werp, niet modern, eer­der roman­tisch land­schap­pe­lijk, is uiterst zorg­vul­dig en beheerst. Het kent een dui­de­lij­ke vor­men­taal, die lees­baar en sim­pel is, dat werkt gezien het feit dat het park nu al vol­op wordt gebruikt. Het park is afwis­se­lend met tel­kens ver­ras­sen­de land­schap­pen en intie­me plek­ken. 

Mix van bestaand groen met nieu­we ele­men­ten
Door de van­zelf­spre­ken­de en onna­druk­ke­lij­ke mix van bestaand groen met nieu­we ele­men­ten krijgt het jon­ge park een uit­stra­ling als­of het al jaren bestaat. Naast de robuus­te, niet inge­vul­de vlak­ken is het park op momen­ten ook lie­fe­lijk en gede­tail­leerd. De aan­dacht voor het ont­werp van de brug­gen en het pomp­ge­maal dra­gen hier­aan bij. Het doet de jury goed dat het ont­werp van het park op ver­schil­len­de plek­ken is aan­ge­past aan de wen­sen van de bewo­ners zon­der dat het aan ont­werp­kwa­li­teit heeft inge­boet.

Park is zeer waar­de­vol
Park Meer­land is een zeer waar­de­vol en rele­vant pro­ject voor de toe­komst. Dit heeft de jury doen beslui­ten het park aan te wij­zen als win­naar van de Dirk Roo­sen­burg­prijs 2011.”

Publieks­win­naar
Aan de Dirk Roo­sen­burg­prijs is ook een publieks­prijs gekop­peld om de publie­ke dis­cus­sie over ruim­te­lij­ke kwa­li­teit en de kri­ti­sche betrok­ken­heid bij de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling van Eind­ho­ven te prik­ke­len. Hier­voor was een spe­ci­a­le web­si­te inge­richt waar het publiek hun stem kon uit­bren­gen op een van de acht geno­mi­neer­de pro­jec­ten. In totaal wer­den 1359 stem­men uit­ge­bracht , 559 stem­men voor Park Meer­land, 201 stem­men naar het Muziek­ge­bouw Frits Phi­lips en 141 stem­men naar het pro­ject Laker­lo­pen. Met over­tui­gen­de meer­der­heid is Park Meer­land ook de win­naar van de  publieks­prijs.

Dirk Roo­sen­burg­prijs 2011
De Dirk Roo­sen­burg­prijs is een prijs voor archi­tec­tuur én ruim­te­lij­ke kwa­li­teit. De prijs wordt toe­ge­kend aan een uit­ge­voerd pro­ject bin­nen de gren­zen van de gemeen­te Eind­ho­ven opge­le­verd in de peri­o­de van maart 2009 t/m maart 2011. Daar­bij telt de archi­tec­to­ni­sche kwa­li­teit van het pro­ject, maar ook de bij­dra­ge die het levert aan de bele­ving, bruik­baar­heid en iden­ti­teit van de stad.

Bron:
Gemeen­te Eind­ho­ven

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.