Hen­ge­loos park moet gebrui­kers­park wor­den voor alle bewo­ners

Op 27 febru­a­ri 2012 vindt het kap­pen van de popu­lie­ren plaats op het eiland van park De Ble­ij­ke in Hen­ge­lo als voor­be­rei­ding op de werk­zaam­he­den voor ver­nieu­wing van het park. Park De Ble­ij­ke moet een echt gebrui­kers­park wor­den voor vele groe­pen uit de samen­le­ving, zowel jong als oud.

De gemeen­te heeft van de pro­vin­cie sub­si­die ont­van­gen voor het aan­leg­gen van een ‘Cool Natu­re’ plek in het park. Een Cool Natu­re plek is bedoeld voor kin­de­ren om te spe­len en voor scho­len om te gebrui­ken bij natuur­on­der­wijs en acti­vi­tei­ten. Het bestaat uit ‘natuurlijk speel­ma­te­ri­aal’ en is een plek waar je hut­ten kunt bou­wen, in bomen kunt klim­men of gewoon kunt rond­han­gen of voet­bal­len op een gras­veld­je.

Gesprek­ken
Over de ver­nieu­wing van het park voer­den de gemeen­te Bron­ck­horst de afge­lo­pen tijd gesprek­ken met een klank­bord­groep van gebrui­kers van het park. Hier­in zit­ten onder ande­re de dorps­be­lan­gen­ver­e­ni­ging Hen­ge­lo, de cliëntenraad van De Ble­ij­ke, de vis­ver­e­ni­ging en het jon­ge­ren­werk. Ook bracht de gemeen­te met Hen­ge­lo­se school­kin­de­ren een bezoek aan het park en maak­ten maquet­tes met hen, waar­in ze hun wen­sen voor het park aan­ga­ven.

Con­cept­plan
Later in het voor­jaar van 2012 komt er een open­ba­re bij­een­komst voor alle inwo­ners, waar­in de gemeen­te het con­cept­plan voor­legt, dat nu voor­be­reidt wordt naar aan­lei­ding van de gevoer­de gesprek­ken en bij­een­kom­sten.

Bron:
Gemeen­te Bron­ck­horst