Park Schin­ke­lei­lan­den wint de Groe­ne Stad Award

Het pro­ject Park Schin­ke­lei­lan­den, pal ach­ter het Olym­pisch sta­di­on in Amster­dam is bekroond met de Groe­ne Stad Award. De ont­werp­prijs­vraag om Groe­ne Stad Award is in het leven geroe­pen door Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) en de bran­che­ver­e­ni­ging  VHG met als doel  de inte­gra­le samen­wer­king in de hele bouw­ko­lom (dus inclu­sief de groe­ne sec­to­ren) bij pro­jec­ten in de stads­ont­wik­ke­ling te bevor­de­ren. De prijs­vraag wordt geor­ga­ni­seerd onder auspiciën van de stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land.

De voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land, Elco Brink­man reik­te samen met de voor­zit­ter van de jury, Michiel den Ruij­ter de Groe­ne Stad Award uit. Zeven pro­jec­ten waren geno­mi­neerd: Park Schin­ke­lei­lan­den Amster­dam, De Dui­nen Mon­ster, De Ver­ti­ca­le Tuin Amster­dam, Heem­park Oos­ter­heem Zoe­ter­meer, Mani­fes­ta­tie­wei­de Zui­der­park Rot­ter­dam, Water­front Maas­ka­des Rot­ter­dam en Zor­ge­loos groen Deven­ter.

Inte­graal plan­pro­ces
Het pro­ject Park Schin­ke­lei­lan­den is tot stand geko­men door een inte­graal plan­pro­ces waar­bij met vele par­tij­en, zowel publiek als pri­vaat, is samen­ge­werkt. Het ont­werp is van het Buro Sant en Co, onder lei­ding van land­schaps­ar­chi­tect Edwin San­t­ha­gens. De ande­re par­tij­en zijn:  opdracht­ge­ver gemeen­te Amster­dam  Stads­deel Zuid, Bouw­be­drijf Heij­mans, Heij­mans Sport en Groen en Boom­kwe­ke­rij Ebben.

Ver­nieu­wend voor­beeld
Park Schin­ke­lei­lan­den wordt gevormd door vier  eilan­den met elk hun eigen karak­ter en func­tie zoals een tennis‑,  voetbal‑, park- en natuur­ei­land. Natuur­be­le­ving wordt gecom­bi­neerd met een cul­tu­reel com­po­nent. Het ori­gi­ne­le land­schap is op een artis­tie­ke wij­ze geïnterpreteerd waar­door het park­beeld bij de bezoe­ker een blij­ven­de indruk ach­ter­laat. Het park vormt een groe­ne recre­a­tie­ve ver­bin­ding tus­sen het Von­del­park en het Amster­dam­se Bos. Vol­gens Buro Sant en Co vormt het Park Schin­ke­lei­lan­den een uniek vorm­ge­ge­ven, mul­ti­func­ti­o­neel eilan­den­rijk in het brand­punt van de Rand­stad met een struc­tu­re­le bete­ke­nis voor de stad Amster­dam en zijn direc­te omge­ving. Dit blijkt ook uit het jury­rap­port: “Park Schn­ke­lei­lan­den is een park­land­schap dat voor de stads­be­wo­ner ‘de natuur’ repre­sen­teert.  Het park is sterk line­air vorm­ge­ge­ven, geba­seerd op tran­sit­ver­bin­din­gen, met een fiets/voetgangersroute en het vaar­wa­ter van ‘De Schin­kel’. Het ver­blijfs­deel van het park bestaat uit vier eilan­den met elk een eigen func­tie. Deze func­ties zijn op een zeer pro­fes­si­o­ne­le wij­ze met elkaar ver­knoopt. Het gebied com­bi­neert de visu­e­le schoon­heid van het klas­sie­ke park en de natuur­be­le­ving van de nieu­we stad­s­eco­lo­gie. Een aan­winst voor de stad Amster­dam en een ver­nieu­wend voor­beeld van parkaanleg.”

Ove­ri­ge geno­mi­neer­den
De ande­re zes pro­jec­ten die geno­mi­neerd waren, zijn elk op zich­zelf ook unie­ke pro­jec­ten. Zo heeft gemeen­te Rot­ter­dam met het pro­ject ‘Waterfront Maas­ka­des Rot­ter­dam’ een ver­groe­ning van de Maas­ka­des inge­zet. Het toe­ne­men­de aan­tal bewo­ners, wat onder ande­re resul­teert in door par­ke­ren gedo­mi­neer­de kades, vroeg om een her­nieuw­de focus op de Maas. Het doel in de toe­komst is een drie kilo­me­ter lan­ge wan­de­ling te kun­nen maken aan de groe­ne oever die de rivier als ste­de­lijk recre­a­tie land­schap beves­tigd.

Wijk­park
In Zoe­ter­meer is Heem­park Oos­ter­heem gere­a­li­seerd, een 22 ha groot wijk­park. Het veel­zij­di­ge en lang­ge­rek­te Heem­park is ruim­te­lijk ver­an­kerd met de aan­gren­zen­de wijk Oos­ter­heem en biedt daar­mee gro­te recre­a­tie­ve meer­waar­de voor de bewo­ners. Natuur­lij­ke oever­zo­nes, bloem­rij­ke krui­den­ve­ge­ta­ties, een over­zwa­luw­wand en een natuur­speel­ter­rein maken het park daar­naast ook van groot belang voor de natuur­ont­wik­ke­ling van de stad.

Maat­schap­pe­lij­ke func­tie
De Mani­fes­ta­tie­wei­de Zui­der­park in het hart van Rot­ter­dam is het voor­beeld dat ste­de­lijk-recre­a­tie­ve func­ties bin­nen een groe­ne con­text kun­nen wor­den geplaatst, op zo’n wij­ze dat ze elkaar ver­ster­ken.

In 1952 is het park ooit opge­richt van­uit een soci­aal-maat­schap­pe­lij­ke visie, het was gericht op het gees­te­lijk en licha­me­lijk wel­zijn van de bevol­king. Een ver­an­de­ring in de soci­aal-maat­schap­pe­lij­ke con­text vraagt om her­in­rich­ting van het park. Een pro­gram­ma is opge­zet om de jeugd het park te laten gebrui­ken en zo ouders mee te trek­ken. Het groen en het pro­gram­ma zijn op een ver­gaan­de manier geïntegreerd door de aan­we­zig­heid van een ska­te­park en mul­ti­func­ti­o­ne­le sport­vel­den.  Het park heeft weer een maat­schap­pe­lij­ke func­tie, de aan­we­zig­heid van gepri­va­ti­seer­de wel­zijns­wer­kers van Thuis Op Straat (TOS) draagt hier met name zorg voor.

Dak­tuin
Tevens geno­mi­neerd is het con­cept Zor­ge­loos Groen dat is toe­ge­past als dak­tuin in Deven­ter. Het con­cept houdt in dat beplan­ting geko­zen wordt die een goe­de basis vormt, lage onder­houds­kos­ten heeft en een hoge jaar­rond bele­vings­waar­de biedt. Met name voor (semi-)openbare ruim­ten waar op onder­houds­kos­ten gelet moet wor­den, biedt het bota­nisch inte­res­san­te sor­ti­ment een nieu­we manier om vas­te plan­ten te gebrui­ken.

Bete­re lucht­kwa­li­teit
Een ander bij­zon­der pro­ject is de Ver­ti­ca­le Tuin in Amster­dam. Groen kan zo een mul­ti­func­ti­o­ne­le meer­waar­de ver­krij­gen in een hoog­ste­de­lij­ke woon- en werk­om­ge­ving. De plan­ten dra­gen bij aan een bete­re lucht­kwa­li­teit van de stad omdat ze fijn­stof opne­men. Het heeft daar­naast een water­ber­gend ver­mo­gen en dient als ther­mi­sche koe­ling en geluids­iso­la­tie van het pand en direc­te omge­ving. Al met al geeft het groen bewo­ners en gebrui­kers van de buurt en straat een pret­ti­ger gevoel.

Mid­den op de dui­nen
Het zeven­de pro­ject dat geno­mi­neerd was is het pro­ject De Dui­nen te Mon­ster. Het is een co-cre­a­tie van sta­ke­hol­ders met als doel een duur­zaam ver­hoog­de kwa­li­teit van de groe­ne woon- , werk- en leef­om­ge­ving. De kavels lig­gen mid­den op de dui­nen. Het gebied is dan ook beplant met inheem­se gebied­s­ei­gen beplan­ting zoals helm­gras, brem, duin­doorn en ege­lan­tier. Dit vraagt om het in de eer­ste plaats ont­wer­pen van woon­om­ge­ving en daar­na de woning. Vol­gens het jury­rap­port is het pro­ject ‘een mooi en gedurfd voor­beeld van het creëren van een bij­zon­der en afwij­kend woon­mi­li­eu, waar­bij ‘natuur’ aan­ge­legd wordt uit par­ti­cu­lie­re mid­de­len’.

Vol­le­di­ge ver­slag
In het maga­zi­ne De Groe­ne Stad vindt u een uit­ge­brei­de toe­lich­ting op de pro­jec­ten en het jury­rap­port. Dit maga­zi­ne kunt u kos­te­loos opvra­gen bij Plant Publi­ci­ty Hol­land.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.