Work­shop TEEB Stad tij­dens de Groe­ne Och­tend op Dag van de Open­ba­re Ruim­te

Op woens­dag 10 okto­ber wordt op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te de Groe­ne Och­tend geor­ga­ni­seerd. Het pro­gram­ma staat dit jaar in het teken van de stu­die TEEB Stad. TEEB staat voor The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty, dit is een inter­na­ti­o­na­le stu­die naar de eco­no­mi­sche bete­ke­nis van bio­di­ver­si­teit en eco­sys­teem­dien­sten. Onder­zoek laat zien dat […]

Baten van een goed inge­rich­te en beheer­de open­ba­re ruim­te

Een goe­de open­ba­re ruim­te draagt bij aan actu­e­le maat­schap­pe­lij­ke thema’s zoals soci­a­le samen­hang, gezond­heid, mobi­li­teit, leef­baar­heid en vast­goed­waar­de. Een gemeen­te die inves­teert in een goed ont­wor­pen en onder­hou­den open­ba­re ruim­te, inves­teert dus ook in de soci­a­le cohe­sie in een wijk en in de gezond­heid van zijn bur­gers. Daar­naast is er finan­ci­eel voor­deel. Voor een gemeen­te […]

Gebrui­kers bele­ven open­ba­re ruim­te anders dan pro­fes­si­o­nals beo­gen

Pro­fes­si­o­nals heb­ben vaak een ander beeld van wat belang­rijk is voor open­ba­re plek­ken zoals plei­nen en win­kel­stra­ten dan gebrui­kers. Dit is één van de con­clu­sies uit het onder­zoek ‘Openbare ruim­te als pro­fes­si­o­ne­le opga­ve en alle­daag­se omge­ving’, voort­ko­mend uit een con­sor­ti­um van Nicis Insti­tu­te in samen­wer­king met ver­schil­len­de uni­ver­si­tei­ten en gemeen­ten. Op 6 plaat­sen in Amster­dam, […]

Woon­con­su­ment spreekt voor­keur uit voor dorps woon­mi­li­eu in kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te

Een onder­zoek onder Utrecht­se woon­con­su­men­ten heeft een schat aan infor­ma­tie opge­le­verd over hoe men­sen wil­len wonen in de nieu­we Utrecht­se wijk Haar­zicht. Een rui­me meer­der­heid (70 pro­cent) kiest voor een dorps woon­mi­li­eu in een kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te met bij­voor­beeld gro­te bomen. Het meren­deel van de res­pon­den­ten wil wonen in een twee-onder-een-kap‑, hoek- of vrij­staan­de […]

The­ma­da­gen over gebruiks­ge­richt ont­wer­pen en behe­ren van de open­ba­re ruim­te

Hoe maken we een Lei­draad Inrich­ting Open­ba­re Ruim­te (LIOR), Inrich­tings­hand­boek of Stan­daard Pro­gram­ma van Eisen Open­ba­re Ruim­te tot een instru­ment dat ons echt helpt in de diver­se pro­ject­fa­sen bij een (her)inrichting van de open­ba­re ruim­te? Dat is het cen­tra­le onder­werp van de nieu­we serie the­ma­da­gen van Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land. Ter­men als beheer­be­wust inrich­ten en ont­werp­be­wust […]

Open­ba­re fruit­boom­gaard keert het tij in ver­steen­de Rot­ter­dam­se wijk

Op 8 decem­ber 2010 is de fees­te­lij­ke ope­ning van de eer­ste open­ba­re fruit­boom­gaard in Rot­ter­dam en wel op het Bou­de­wijn­plein. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len opent de fruit­boom­gaard. De fruit­boom­gaard is een onder­deel van Eco­wij­ken Ole­an­der. Het doel is om de wijk veel groe­ner en kind­vrien­de­lij­ker te maken, samen met bewo­ners, dien­sten en markt­par­tij­en. De fruit­boom­gaard […]

Groe­ne och­tend op ’Dag van de Open­ba­re Ruim­te’

Op woens­dag 13 okto­ber a.s. wordt een groe­ne och­tend geor­ga­ni­seerd op de vak­beurs ’Dag van de Open­ba­re Ruim­te’. De orga­ni­sa­ties Groen­keur, Plant Publi­ci­ty Hol­land en het HIC (Hove­niers Infor­ma­tie­cen­trum) heb­ben geza­men­lijk een aan­spre­kend lezing­pro­gram­ma samen­ge­steld met diver­se groenthema’s. Het lezing­pro­gram­ma bestaat uit drie ver­schil­len­de onder­wer­pen. City­mar­ke­ting met een groe­ne stadArn­hem is de groen­ste stad van […]

Aan­leg open­ba­re ruim­te gebaat bij meer flexi­bi­li­teit

Opdracht­ge­vers en ‑nemers moe­ten vaker samen optrek­ken in het rea­li­se­ren van de open­ba­re ruim­te. Het gebeurt nog te vaak dat stra­ten, plei­nen en par­ken ver­slon­zen of weer ingrij­pend wor­den aan­ge­past omdat niet wordt over­legd. Dat zeg­gen gemeen­te­lijk ont­wer­per van de open­ba­re ruim­te Frank van der Zan­den in Utrecht en zijn col­le­ga Rob van der Ham […]

Park Sons­beek ver­ko­zen tot bes­te Open­ba­re Ruim­te

Park Sons­beek in Arn­hem is zowel door de vak­ju­ry als het publiek geko­zen tot Bes­te Open­ba­re Ruim­te van 2010. Op de vak­beurs Urban Design kre­gen zij op 14 april 2010 de prijs uit­ge­reikt door Henk Hart­ze­ma, lec­tor Urba­nism aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst. Naast Park Sons­beek waren Park Val­ken­berg in Bre­da en het Kra­ling­se Bos […]

Open­ba­re ruim­te in Bre­da wordt fors ver­groend

Voor een bedrag van € 6,9 mil­joen wordt de open­ba­re ruim­te in de Breda­se wij­ken Hoge Vucht, Linie en Doorn­bos opge­knapt. De groen­voor­zie­nin­gen wor­den op elkaar aan­ge­slo­ten, even­als de water­par­tij­en. Ook wor­den de buurt­be­wo­ners betrok­ken bij het beheer van de bui­ten­ruim­te. “Elke wijk en elke buurt heeft wel zijn eigen lie­ve­lings­plek­je. Als gemeen­te Bre­da het […]