Semi­nar­tour Open­ba­re ruim­te in kracht­wij­ken

Bij de trans­for­ma­tie van de kracht­wij­ken is de open­ba­re ruim­te bij uit­stek dé plek om de wijk leef­baar­der te maken en karak­ter te geven. Maar hoe pak­ken we dat aan? Hoe kun­nen ste­den­bouw­kun­di­ge kwa­li­tei­ten, als monu­men­ten en stads­par­ken, opti­maal wor­den benut om een wijk meer iden­ti­teit te geven? En hoe kan het groen in de […]

Nieuw CROW-pro­ject: Adap­ta­tie open­ba­re ruim­te aan kli­maat­ver­an­de­ring

Het onder­werp kli­maat­ver­an­de­ring, en dan spe­ci­fiek adap­ta­tie, krijgt steeds meer de aan­dacht bij gemeen­ten en pro­vin­cies.  Vaak wordt de vraag gesteld “ik hoor dat er iets moet gebeu­ren, maar wat kan ik doen?”. CROW wil hier met betrok­ken par­tij­en een con­creet ant­woord op gaan geven. Op dit moment lopen er al vele ini­ti­a­tie­ven. CROW wil […]

Het Nati­o­naal Open­ba­re Ruim­te Con­gres 2008 Duur­zaam­heid & iden­ti­teit

Wie werkt aan de open­ba­re ruim­te krijgt veel vra­gen. Vra­gen die vrij­wel altijd te maken heb­ben met issues op het gebied van duur­zaam­heid of iden­ti­teit. Hoe ver­sterkt de open­ba­re ruim­te de iden­ti­teit van de stad? Wat is de laat­ste stand van zaken op het gebied van duur­zaam inko­pen? En hoe ver­taalt zich dit in beheer? […]

Het belang van groen in de open­ba­re ruim­te

Het belang van groen staat eigen­lijk nooit ter dis­cus­sie. Wie wil er nu niet meer en beter groen in de buurt? Voor een beter leef­mi­li­eu steu­nen vele orga­ni­sa­ties dan ook het aan­plan­ten en onder­hou­den van groen. Ont­wer­pers van de open­ba­re ruim­te beste­den veel aan­dacht aan groen en gemeen­ten beves­ti­gen de nood­zaak en voor­de­len van groen. […]