Diver­se ini­ti­a­tie­ven voor behoud van open­baar groen in Brus­sel

Brus­sel heeft nog steeds het ima­go het favo­rie­te jacht­ter­rein te zijn van pro­ject­ont­wik­ke­laars en beton­ba­ron­nen. Maar enke­le klei­ne ini­ti­a­tie­ven boek­ten de laat­ste tijd opmer­ke­lij­ke suc­ces­sen in het stre­ven naar een groe­ne­re hoofd­stad.

Het meest opge­merkt is de Actie Pro­tec­tie Pla­ta­nen en Kas­sei­en, die zich ver­zet tegen de heraan­leg van de Haven­laan. Om de ver­keers­druk ten gevol­ge van het nieu­we logis­tie­ke cen­trum Bilc op te van­gen, zou­den alle 300 pla­ta­nen langs de laan moe­ten ver­dwij­nen, en wordt het kas­sei­en weg­dek ver­van­gen door beton. Omdat het Bilc er uit­ein­de­lijk niet komt, is vol­gens omwo­nen­den ook de heraan­leg over­bo­dig gewor­den.

Ter dood ver­oor­deel­de Pla­taan
Veel media-aan­dacht kreeg hun gro­te span­doek op het druk­ke Sainc­te­let­te­plein, waar­op een rij afge­zaag­de bomen te zien is met daar­bo­ven de iro­ni­sche slo­gan: “Te veel groen in de stad.” Ook op Facebook wordt actie gevoerd: de ‘ter dood ver­oor­deel­de’ Daan Pla­taan heeft er intus­sen al zo’n 1.400 vrien­den. En een peti­tie tegen de plan­nen telt meer dan 6.000 hand­te­ke­nin­gen. Met suc­ces, zo lijkt het, want de start van de wer­ken is voor­lo­pig tot 5 sep­tem­ber uit­ge­steld, en minis­ter-pre­si­dent Char­les Pic­qué (PS) heeft al laten weten dat het dos­sier op de minis­ter­raad van 29 augus­tus opnieuw bespro­ken zal wor­den.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Knack.be

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.