Bezui­ni­gin­gen in het open­baar groen

Zeker een der­de van alle Neder­land­se gemeen­ten zal in 2011 sub­stan­ti­eel snoei­en in de aan­leg en/of het beheer van open­baar groen. Gemid­deld gaat het bij deze gemeen­ten om een bezui­ni­ging van 10% op het bud­get voor beheer en 32% op aan­leg van nieuw groen. Ook bij pro­vin­cies en het Rijk staan soort­ge­lij­ke bezui­ni­gin­gen op groen gepland. Voor 2012 wor­den nog ver­der­gaan­de bezui­ni­gin­gen ver­wacht.

Bij een groot aan­tal gemeen­ten blij­ven de bud­get­ten voor 2011 ech­ter wel op peil. Arn­hem, Nij­me­gen, Eind­ho­ven en Utrecht zijn zelfs posi­tief in het nieuws geweest door juist meer te inves­te­ren op groen en zich nadruk­ke­lij­ker als groe­ne gemeen­te te pro­fi­le­ren.

Inves­te­ren in plaats van bezui­ni­gen
Bran­che­ver­e­ni­ging VHG begrijpt dat gemeen­ten kri­tisch kij­ken naar de uit­ga­ven voor groen in tij­den van bezui­ni­gen, maar stelt dat hier altijd een goe­de visie aan ten grond­slag moet lig­gen.

Zie groen als een ren­de­ren­de maat­schap­pe­lij­ke inves­te­ring en niet als lou­ter een kos­ten­post. Dus ver­nie­tig je groe­ne kapi­taal niet, aldus VHG.

 

Onder­zoek
Het Cen­trum voor Onder­zoek van de Eco­no­mie van de Lage­re Over­he­den (COELO) enquê­teer­de in novem­ber 2010 246 van de 430 gemeen­ten. Maar liefst 70% van deze steek­proef gaf aan bezui­ni­gin­gen op groen te ver­wach­ten in 2011. Uit ver­volg­on­der­zoek door Bran­che­ver­e­ni­ging VHG komt naar voren dat de gemeen­te­lij­ke bezui­ni­gin­gen op groen neer­ko­men op € 72 mil­joen in 2011. Gemid­deld is dat € 405.000 per gemeen­te die bezui­nigt. Gemeen­ten maken dui­de­lij­ke keu­zes hier­in. Amster­dam, Den Haag en Alme­re bezui­ni­gen ieder fors, ook gere­la­teerd aan het aan­tal inwo­ners. Utrecht daar­en­te­gen kiest er bewust voor niet te bezui­ni­gen.

Down­load hier het rap­port »