Epe biedt open­baar groen ter adop­tie aan

Onder­houd van roton­des en bloem­bak­ken zijn in de gemeen­te Epe over het alge­meen zeer arbeids­in­ten­sief. En aan­ge­zien de gemeen­te  de komen­de jaren flink moe­ten bezui­ni­gen op het onder­houd van de open­ba­re ruim­te, wor­den er naar ande­re moge­lijk­he­den geke­ken.

Epe biedt openbaar groen ter adoptie aan“Een moge­lijk­heid is groe­nele­men­ten ter adop­tie aan te bie­den”, zegt wet­hou­der Joop van Nuijs. “Zo wordt vaak een hoger onder­houds­ni­veau gehaald dan wij met ons beperk­te budget.”

De gemeen­te­raad heeft het col­le­ge van B&W eind 2010 gevraagd uit te zoe­ken of par­ti­cu­lie­re ini­ti­a­tie­ven een rol kun­nen krij­gen in groen­on­der­houd. Het col­le­ge heeft dat onder­zocht en kwam tot de con­clu­sie dat bur­gers en bedrij­ven wel dege­lijk een belang­rij­ke rol kun­nen spe­len in het onder­houd van open­baar groen.

Denk bij­voor­beeld aan de inrich­ting en het onder­houd van een roton­de door een (tuin)bedrijf in ruil voor het recht om het groe­nele­ment te ‘etaleren’. De spel­re­gels die we heb­ben vast­ge­steld, ver­mij­den wil­le­keur en zorgt voor kwa­li­teits­bor­ging.

De regels vindt u hier »

Bron:
Gemeen­te Epe