Gemeen­te Hel­len­doorn ver­laagt koop­prijs open­baar groen tij­de­lijk

Het col­le­ge van B&W heeft beslo­ten tot 2013 de ver­koop­prijs van open­baar groen dat voor ver­koop in aan­mer­king komt, te ver­la­gen tot 65,- euro per m2. Deze prijs­ver­la­ging geldt met terug­wer­ken­de kracht van­af 1 maart 2011. Tot dit besluit is het col­le­ge geko­men om een impuls te geven aan het kopen van snip­per­groen.

Tot op heden was er een staf­fel voor de tarie­ven voor het kopen van groen en bestond er een mini­mum­ta­rief per trans­ac­tie. Deze voor­waar­den zijn met het besluit van het col­le­ge los­ge­la­ten. Koopt een bur­ger een stuk snip­per­groen van de gemeen­te, dan betaalt de koper 65,- euro per m2 kos­ten koper. Om reden dat het col­le­ge ver­koop van groen wil bevor­de­ren, is het huren van open­baar groen wel duur­der gewor­den. De nieu­we tarie­ven voor huur voor een peri­o­de van 10 jaar wordt 5,- euro per m2 per jaar en voor een tij­de­lij­ke huur van min­der dan 10 jaar wordt de prijs 2,50 euro per m2 per jaar.

Voor­waar­den
De gemeen­te nodigt de groep bewo­ners( zo’n 200 adres­sen) die is aan­ge­schre­ven voor de onrecht­ma­tig in bezit geno­men grond, per­soon­lijk uit voor een bij­een­komst waar­in uit­leg zal wor­den gege­ven over de gun­sti­ge voor­waar­den die de gemeen­te tot 2013 han­teert.

Bron:
Gemeen­te Hel­len­doorn

——————————————————————————-

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.