Ver­bin­den open­baar groen draagt bij aan Utrecht­se bio­di­ver­si­teit

Klei­ne aan­pas­sin­gen in de aan­leg en beplan­ting van het open­baar groen kun­nen het aan­tal die­ren in de stad Utrecht aan­zien­lijk ver­gro­ten. Dit blijkt uit een onder­zoek dat Amy Beerens van de Uni­ver­si­teit Utrecht deed in opdracht van de gemeen­te Utrecht. Wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Mili­eu en Duur­zaam­heid ziet hier­in een onder­steu­ning van het gemeen­te­lijk groen­be­leid.

In Neder­land neemt het aan­tal ver­schil­len­de die­ren steeds ver­der af. De gemeen­te Utrecht is één van de orga­ni­sa­ties die deze ach­ter­uit­gang van bio­di­ver­si­teit wil tegen­gaan. Mas­ter­stu­dent Amy Beerens van de Uni­ver­si­teit Utrecht onder­zocht daar­om in opdracht van de gemeen­te wel­ke fac­to­ren invloed heb­ben op de bio­di­ver­si­teit in de stad.

Ver­bin­den groe­ne plek­ken
De stu­die van Beerens laat zien dat klei­ne aan­pas­sin­gen in de aan­leg en invul­ling van het open­baar groen al invloed heb­ben op de bio­di­ver­si­teit. Zo is er een posi­tie­ve rela­tie tus­sen het aan­tal waar­ne­min­gen van die­ren in het groen en de groot­te van het open­ba­re groen. Hoe­wel het niet altijd moge­lijk is om een gro­ter park aan te leg­gen, heeft het ver­bin­den van de par­ken met elkaar ook een gun­sti­ge invloed op de bio­di­ver­si­teit. Ver­der speelt ook de invul­ling van het groen een belang­rij­ke rol. Met name de aan­we­zig­heid van bos­plant­soen met zowel strui­ken als bomen trekt veel die­ren aan.

Nieu­we impuls groen­struc­tuur­plan
Dit onder­zoek onder­steunt het beleid van de gemeen­te om groe­ne plek­ken in en om de stad Utrecht met elkaar te ver­bin­den. Het col­le­ge­pro­gram­ma geeft een nieu­we impuls aan de ver­de­re rea­li­se­ring van een samen­han­gen­de groen­struc­tuur, wat posi­tief is voor de bio­di­ver­si­teit in de stad.

Bron:
Gemeen­te Utrecht