Groe­ne omge­ving als bind­mid­del voor hoog­ge­kwa­li­fi­ceer­de mede­wer­kers

De gemeen­te Eind­ho­ven hecht veel waar­de aan een land­schap­pe­lij­ke omge­ving op bedrij­ven­lo­ca­ties. In de visie van de gemeen­te draagt de aan­we­zig­heid van groen posi­tief bij aan de werk­be­le­ving. Maar welk belang hech­ten Eind­ho­ven­se onder­ne­mers zelf aan een groe­ne werk­om­ge­ving?    Voor Ad van Ber­lo, oprich­ter van design­bu­reau Van­Ber­lo, was de belang­rijk­ste aan­lei­ding om met zijn […]

Put­ten en omge­ving wor­den ver­groend met dui­zen­den plan­ten en bomen

Op zater­dag 10 novem­ber start de uit­deel­dag van het plant­ma­te­ri­aal voor de deel­ne­mers aan het suc­ces­vol­le pro­ject ‘Put­ten in het Groen’. In totaal doen bij­na der­tig bewo­ners in het bui­ten­ge­bied mee aan het beplan­tings­pro­ject van de gemeen­te Put­ten en Stich­ting Land­schaps­be­heer Gel­der­land. De belang­stel­ling is groot net als het aan­tal bomen en strui­ken dat wordt […]

Men­sen die wonen in niet groe­ne omge­ving gaan vaker op vakan­tie

Men­sen die in een niet al te groe­ne omge­ving wonen, lij­ken dat te com­pen­se­ren door meer op vakan­tie te gaan. In totaal gaat het om 20 mil­joen extra over­nach­tin­gen.Dat schrij­ven onder­zoe­kers van Wage­nin­gen, Gro­nin­gen en het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving in de onli­ne ver­sie van Lands­ca­pe and Urban Plan­ning. De onder­zoe­kers von­den een opmer­ke­lijk groot […]

Hoog­le­raar Van den Berg: ‘Meer groen in de direc­te omge­ving van ste­den’

“Het zou mooi zijn als voor lage­re en hoge­re klas­sen het groen onder hand­be­reik is, want hoe groe­ner je woont, hoe lan­ger je leeft, blijkt uit onder­zoek.” Dit geeft bij­zon­der hoog­le­raar Agnes van den Berg aan in een inter­view in dag­blad Trouw. Van den Berg pleit daar­om voor meer groen in de direc­te omge­ving van […]

Medisch Cen­trum Leeu­war­den plant 65 bomen voor leef­ba­re omge­ving

Het Medisch Cen­trum Leeu­war­den (MCL) heeft het ini­ti­a­tief geno­men de Hen­ri Dunant­weg, de toe­gangs­weg tot het zie­ken­huis te ‘vergroenen’ door 65 bomen te plan­ten. Op vrij­dag 11 novem­ber, de Dag van de Duur­zaam­heid, plant wet­hou­der Isa­bel­le Diks samen met ver­te­gen­woor­di­gers van MCL, AOC en gemeen­te de eer­ste vier iepen. Het ini­ti­a­tief om de Hen­ri Dunant­weg […]

Roer­mond daagt bewo­ners en bedrij­ven uit om omge­ving te ver­groe­nen

De gemeen­te Roer­mond daagt de Roer­mond­se tuin­lief­heb­bers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voor­tuin, zij­tuin, bedrijfs­tuin, bal­k­on­tuin of gevel­tuin aan te mel­den. De gemeen­te wil hier­mee sti­mu­le­ren dat meer inwo­ners hun tuin ver­fraai­en en daar­mee een bij­dra­ge leve­ren aan het ver­be­te­ren van het woon­ge­not in de eigen wijk. De voor­tuin […]

Natuur­lij­ke omge­ving kan posi­tie­ve invloed op ADHD heb­ben

In hoe­ver­re heeft een ver­blijf in een natuur­lij­ke omge­ving een gun­stig effect op kin­de­ren met ADHD (aan­dachts­te­kort­stoor­nis met hyper­ac­ti­vi­teit)? De alge­me­ne con­clu­sie van het onder­zoek is dat natuur­lij­ke omge­vin­gen onder bepaal­de omstan­dig­he­den een aan­toon­ba­re gun­sti­ge invloed kun­nen heb­ben op het gedrag en cog­ni­tief func­ti­o­ne­ren van kin­de­ren met ADHD. Meer spe­ci­fiek biedt het expe­ri­men­teel onder­zoek aan­wij­zin­gen […]

Onder­zoek ‘beweegvriendelijke’ omge­ving voor gemeen­ten

Wel­ke vari­a­be­len en ken­mer­ken in de fysie­ke omge­ving zijn bepa­lend voor het sport- en beweeg­ge­drag van men­sen, onder wel­ke voor­waar­den en wat zijn de (kri­ti­sche) suc­ces­fac­to­ren? DSP-groep zocht in lite­ra­tuur en via gesprek­ken met sleu­tel­per­so­nen naar ant­woor­den op deze vra­gen. Func­ti­o­neel en recre­a­tief groen in de wijk komen aan bod. De uit­kom­sten uit deze stu­die […]

Bur­gers waar­de­ren groen in omge­ving van snel­we­gen

De mate waar­in men­sen de omge­ving van de infra­struc­tuur waar­de­ren, ver­schilt per gebrui­kers­groep. Bewo­ners, recre­an­ten en trein­rei­zi­gers zijn het meest tevre­den met de omge­ving van infra­struc­tuur. Wer­ken­den en auto­mo­bi­lis­ten min­der. De aan­we­zig­heid van groen leidt bij alle groe­pen tot een hoge­re waar­de­ring. Het gaat daar­bij niet zozeer om de hoe­veel­heid groen als wel om de […]

Groe­ne omge­ving belang­rijk voor het wel­zijn en gezond­heid van bur­gers

Groen is let­ter­lijk van levens­be­lang. Meer­de­re onder­zoe­ken tonen inmid­dels aan dat leven in een groe­ne omge­ving een aan­tal gro­te gezond­heids­voor­de­len heeft. Een kort over­zicht meldt het weten­schap­pe­lijk nieuws van Faqt op haar site. Zes­tien­ja­ri­gen die in een zeer groe­ne omge­ving opgroei­en, ble­ken vol­gens een Ame­ri­kaan­se stu­die 6 kilo­gram min­der dik dan stads­kin­de­ren uit de erg­ste […]