Groe­ne omge­ving als bind­mid­del voor hoog­ge­kwa­li­fi­ceer­de mede­wer­kers

De gemeen­te Eind­ho­ven hecht veel waar­de aan een land­schap­pe­lij­ke omge­ving op bedrij­ven­lo­ca­ties. In de visie van de gemeen­te draagt de aan­we­zig­heid van groen posi­tief bij aan de werk­be­le­ving. Maar welk belang hech­ten Eind­ho­ven­se onder­ne­mers zelf aan een groe­ne werk­om­ge­ving?   

Voor Ad van Ber­lo, oprich­ter van design­bu­reau Van­Ber­lo, was de belang­rijk­ste aan­lei­ding om met zijn bedrijf uit de Eind­ho­ven­se bin­nen­stad te ver­hui­zen, het ver­be­te­ren van de bereik­baar­heid. “Het is inmid­dels alweer zeven­tien jaar gele­den dat we zijn ver­kast, maar in die tijd was de bereik­baar­heid voor onze mede­wer­kers, klan­ten en leve­ran­ciers het belang­rijk­ste cri­te­ri­um bij de keu­ze van een nieu­we loca­tie.” Op de nieu­we loca­tie aan de Beemd­straat rea­li­seer­de Van Ber­lo geheel naar eigen inzicht een nieuw kan­toor.

Groen geeft rust
“Dank­zij de lig­ging aan een betrek­ke­lijk nieu­we invals­weg zijn we nu goed bereik­baar. Boven­dien heb­ben we een mooie open ruim­te voor het pand, zodat we niet direct tegen ande­re gebou­wen aan kij­ken. En inmid­dels begint het dank­zij het aan­ge­plan­te mate­ri­aal hier steeds groe­ner te wor­den,” ver­wijst Van Ber­lo onder meer naar de bomen aan de Beemd­straat en naar het hon­derd meter ver­der­op gele­gen park. Vol­gens de oprich­ter van het design­bu­reau strekt een der­de van de mede­wer­kers elke dag even de benen in het aan­pa­len­de park. “Groen geeft rust en wan­de­len is een pri­ma vorm van bewe­gen. Tij­dens het bewe­gen ver­wer­ken de her­se­nen emo­ties en moge­lij­ke span­nin­gen. Hier­door wordt ruim­te gecreëerd voor nieu­we ideeën en dat is toch de kern van ons bestaan.”

Lees het vol­le­di­ge arti­kel »