Bur­gers waar­de­ren groen in omge­ving van snel­we­gen

De mate waar­in men­sen de omge­ving van de infra­struc­tuur waar­de­ren, ver­schilt per gebrui­kers­groep. Bewo­ners, recre­an­ten en trein­rei­zi­gers zijn het meest tevre­den met de omge­ving van infra­struc­tuur. Wer­ken­den en auto­mo­bi­lis­ten min­der. De aan­we­zig­heid van groen leidt bij alle groe­pen tot een hoge­re waar­de­ring. Het gaat daar­bij niet zozeer om de hoe­veel­heid groen als wel om de kwa­li­teit van dit groen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de publi­ca­tie »

Bron:
Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving