Put­ten en omge­ving wor­den ver­groend met dui­zen­den plan­ten en bomen

Op zater­dag 10 novem­ber start de uit­deel­dag van het plant­ma­te­ri­aal voor de deel­ne­mers aan het suc­ces­vol­le pro­ject ‘Put­ten in het Groen’. In totaal doen bij­na der­tig bewo­ners in het bui­ten­ge­bied mee aan het beplan­tings­pro­ject van de gemeen­te Put­ten en Stich­ting Land­schaps­be­heer Gel­der­land.

De belang­stel­ling is groot net als het aan­tal bomen en strui­ken dat wordt uit­ge­deeld: meer dan 10.000 stuks bos­plant­soen als mei­doorn, Gel­der­se roos, beuk en lijs­ter­bes en meer dan 250 bomen. Wet­hou­der Nico Ger­rit­sen en direc­teur Arjan Vriend van Land­schaps­be­heer Gel­der­land zul­len de plant­dag om 9.30 uur ope­nen. Zij plan­ten samen een nieu­we boom op het ter­rein van zorg­boer­de­rij Goed­land aan de Hel­ler­weg 16 in Put­ten.

Doel
Het doel van dit pro­ject is het bui­ten­ge­bied te voor­zien van streek­ei­gen strui­ken en bomen, die hier land­schap­pe­lijk gezien het bes­te pas­sen, zoals een enke­le boom, strui­ken­rij, haag, hoog­stam­boom­gaard of com­bi­na­tie van moge­lijk­he­den. In het bui­ten­ge­bied staan nu vaak soor­ten die van natu­re niet in Neder­land voor­ko­men en heb­ben daar­door wei­nig bete­ke­nis voor vogels, insec­ten en klei­ne zoog­die­ren. Ook van­uit cul­tuur­his­to­risch oog­punt krijgt het land­schap meer­waar­de wan­neer er inheem­se soor­ten staan.

Uit­deel­dag
De uit­voe­ring van ‘Put­ten in het Groen’ is in han­den van Land­schaps­be­heer Gel­der­land. Alle deel­ne­mers aan het pro­ject zijn door een advi­seur van Land­schaps­be­heer Gel­der­land bezocht. Voor ieder ter­rein is een inrich­tings­plan gemaakt dat past bin­nen het land­schaps­ty­pe van de bewo­ner. Met sub­si­die van de gemeen­te is het plant­ma­te­ri­aal besteld. In totaal gaat het om bij­na 10.000 stuks bos­plant­soen, 90 knot­bo­men, 95 laan­bo­men en 70 hoog­stam­fruit­bo­men.

Meer infor­ma­tie vindt u op www.landschapsbeheergelderland.nl »

Bron:
De Put­te­naer