Groe­ne omge­ving belang­rijk voor het wel­zijn en gezond­heid van bur­gers

Groen is let­ter­lijk van levens­be­lang. Meer­de­re onder­zoe­ken tonen inmid­dels aan dat leven in een groe­ne omge­ving een aan­tal gro­te gezond­heids­voor­de­len heeft. Een kort over­zicht meldt het weten­schap­pe­lijk nieuws van Faqt op haar site.
Zes­tien­ja­ri­gen die in een zeer groe­ne omge­ving opgroei­en, ble­ken vol­gens een Ame­ri­kaan­se stu­die 6 kilo­gram min­der dik dan stads­kin­de­ren uit de erg­ste beton­jun­gles. Opmer­ke­lijk genoeg maak­te het inko­men, oplei­dings­ni­veau of soci­a­le klas­se van de ouders of (ook een moge­lijk­heid) de groot­te van de tuin hier­bij niets uit. De onder­zoe­kers con­clu­deer­den daar­om dat in een groe­ne omge­ving kin­de­ren waar­schijn­lijk vaker bui­ten spe­len, wat leidt tot meer bewe­ging en min­der vet­zucht. Zes kilo maakt voor de mees­te kin­de­ren het ver­schil tus­sen een nor­maal gewicht en over­ge­wicht.
Beel­den van groen hel­pen tegen stress
Psy­cho­loog Roger Ulrich, de pio­nier in dit onder­zoek, ont­dek­te al begin jaren ’90 dat een groe­ne omge­ving het stress­ni­veau van men­sen ver­laagt. Wan­neer vrij­wil­li­gers na een film waar­in iemand werd ver­wond, beel­den van groe­ne land­schap­pen te zien kre­gen, kwa­men ze meer tot rust dan wan­neer ze rus­ti­ge ste­de­lij­ke plaat­sen te zien kre­gen.
Lage­re bloed­druk
Ver­volg­on­der­zoe­ken, waar­bij de licha­me­lij­ke effec­ten van wan­de­lin­gen in het groen wer­den geme­ten, gaven nog dui­de­lij­ker resul­ta­ten. Ze toon­den een lage­re bloed­druk, min­der stres­shor­moon en een beter wer­kend immuun­sys­teem aan bij proef­per­so­nen ver­ge­le­ken bij een con­tro­le­groep die door een rus­tig gedeel­te van de stad liep. Kort­om: groen blijkt in ieder geval op kor­te ter­mijn de gezond­heid te bevor­de­ren . Maar is dat ook op lan­ge ter­mijn zo?
Min­der ast­ma, hart­aan­val­len, depres­sie en dia­be­tes op het plat­te­land
Het voor­lo­pi­ge ant­woord van de weten­schap hier op is: ja. Uit Neder­lands epi­de­mi­o­lo­gisch onder­zoek bleek name­lijk een recht­streeks ver­band te bestaan tus­sen de hoe­veel­heid groen bin­nen een straal van een kilo­me­ter rond de woning en het min­der voor­ko­men van vijf­tien veel voor­ko­men­de ziek­tes als dia­be­tes, ast­ma, hart­aan­val­len, over­span­nen­heid, depres­sie, hoofd­pijn, spier­pijn en pijn in de bot­ten. Som­mi­ge ziek­tes ble­ken zelfs een kwart tot een der­de min­der voor te komen in groe­ne leef­om­ge­vin­gen. Het ver­schil tus­sen oud en jong.
Opmer­ke­lijk genoeg zijn dit nu net ziek­ten die de laat­ste hal­ve eeuw veel vaker voor­ko­men. Het is dus heel goed moge­lijk dat dit samen­hangt met de ster­ke ver­ste­de­lij­king in de laat­ste decen­nia.
Con­clu­sie: groen is van levens­be­lang
Een onder­zoek dat gepu­bli­ceerd is in het medi­sche top­tijd­schrift The Lan­cet maakt ten­slot­te dui­de­lijk dat ook het sterf­te­cij­fer in ste­de­lij­ke gebie­den aan­mer­ke­lijk hoger ligt dan dat in lan­de­lij­ke gebie­den. Aan­ge­toond is een ver­schil van 5%, zelfs wan­neer reke­ning wordt gehou­den met de ver­schil­len in soci­a­le wel­stand.
Klik hier voor meer infor­ma­tie »
Bron:
FAQT